ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​ដល់​កន្លែង​តម្កល់​ហើយ​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ

ដោយ អាស៊ីសេរី
2016.10.16
ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥ រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​តម្កល់​នៅ​ផ្ទះ​របស់​លោក នៅ​ភូមិ​អង្គតាកុប ឃុំ​លាយបូរ ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។
Photo: RFA
ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ដែល​គណៈកម្មការ​បុណ្យ​ត្រៀម​ដង្ហែ​ចេញ​ពី​វត្ត​ចាស់ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រៀម​ដង្ហែ​ចេញ​ពី​វត្ត​ចាស់ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ឆ្លង​កាត់​ស្ពាន​ជ្រោយចង្វារ ដែល​ដង្ហែ​ចេញ​ពី​វត្ត​ចាស់ ម៉ោង​ជាង ៧​ព្រឹក ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ ។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ឆ្លង​កាត់​មុខ​សាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល ដែល​ដង្ហែ​ចេញ​ពី​វត្ត​ចាស់ ម៉ោង​ជាង ៧​ព្រឹក ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ឆ្លង​កាត់​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ឆ្លង​កាត់​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ឈរ​តាម​ផ្លូវ​ស្វាគមន៍​ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​ឈរ​តាម​ផ្លូវ​ស្វាគមន៍​ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ក្បួន​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

រោង​បុណ្យ​ខួប​គម្រប់ ១០០​ថ្ងៃ​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​ភូមិ​អង្គតាកុប ឃុំ​លាយបូរ ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​ភូមិ​អង្គតាកុប ឃុំ​លាយបូរ ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

ពលរដ្ឋ​គោរព​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​ភូមិ​អង្គតាកុប ឃុំ​លាយបូរ ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ហែ​រូប​សំណាក កែម ឡី ២០១៦ ៨៥៥

រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​តម្កល់​នៅ​ផ្ទះ​របស់​លោក នៅ​ភូមិ​អង្គតាកុប ឃុំ​លាយបូរ ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​ដង្ហែ​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ​របស់​លោក​ហើយ​នៅ​ម៉ោង​ជាង ៣​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​១៦ តុលា។ មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់​បាន​ចូលរួម​ពិធី​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​នេះ​ពី​ភ្នំពេញ ទៅ​តម្កល់​នៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​លោក​នៅ​ភូមិ​អង្គតាកុប ឃុំ​លាយបូរ ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្ត​តាកែវ។

ពិធី​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី ចេញ​ពី​វត្ត​ពោធិយារាម វត្ត​ចាស់ នៅ​ម៉ោង​ជាង ៧​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ដដែល ដោយ​មាន​ការ​សម្រួល​ចរាចរណ៍​យ៉ាង​ល្អ​ពី​សមត្ថកិច្ច​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ។ ចំណែក​អ្នក​ចូលរួម​ជាច្រើន​ពាន់​នាក់​ទៀត រង់ចាំ​នៅ​រង្វង់​មូល​ចោមចៅ ដើម្បី​ចូលរួម​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​ឆ្ពោះ​ទៅ​ខេត្ត​តាកែវ។

ថ្ងៃ​ទី​១៤-១៥ តុលា គណៈកម្មការ​បុណ្យ​បាន​រៀបចំ​ពិធី​បុណ្យ​គម្រប់​ខួប ១០០​ថ្ងៃ​ជូន​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​វត្ត​ចាស់ និង​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​១៦ តុលា គឺ​គណៈកម្មការ​ដង្ហែ​រូប​សំណាក​បណ្ឌិត កែម ឡី យក​ទៅ​តម្កល់​នៅ​ខេត្ត​តាកែវ។

លោក កែម ឡី ត្រូវ​បាន​ឃាតក​បាញ់​សម្លាប់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ កក្កដា ក្នុង​ហាង​ស្តារ​ម៉ាត (Star Mart) ស្ថានីយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​កាល់តិច (Caltex) ជិត​ស្តុប​បូកគោ រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ អាជ្ញាធរ​មិន​ទាន់​បង្ហាញ​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព និង​អ្នក​នៅ​ពី​ក្រោយ​នៃ​ឃាតកម្ម​នេះ​នៅ​ឡើយ ក្រៅ​ពី​ឈ្មោះ អឿត អាង ហៅ ជួប សម្លាប់។

សូម​ស្ដាប់​លោក ម៉ម មុនីរតន៍ រាយការណ៍​៖

កំណត់ចំណាំចំពោះអ្នកបញ្ចូលមតិនៅក្នុងអត្ថបទនេះ៖ ដើម្បី​រក្សា​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្សាយ​តែ​មតិ​ណា ដែល​មិន​ជេរ​ប្រមាថ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទពេញនិយម
សង្គម
ក្រុមហ៊ុន​ទូទាត់​ប្រាក់​ឌីជីថល​ដ៏​ធំ​របស់​ត្រកូល «ហ៊ុន» លាង​លុយ​កខ្វក់​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ឱ្យ​​ក្រុម​ចោរ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​កូរ៉េ​ខាងជើង
បញ្ចេញ​មតិយោបល់៖

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។