វីដេអូ

ក្រុមអុំទូក «ង» ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគេបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗ

2023-11-29

ក្រុមកីឡាករអុំទូកងមួយចំនួន ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ និងទំនុកបម្រុងដល់ការហូបចុក និងកន្លែងស្នាក់នៅបន្ថែមទៀត នៅឆ្នាំក្រោយៗ។ ពួកគេអះអាងថា ក្រុមទូកងមួយចំនួន បានដើររៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីយកមកទំនុកបម្រុង ក្នុងពេលចូលរួមប្រណាំងរយៈពេល៣យប់៣ថ្ងៃ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។