វីដេអូ

អាជ្ញាធរ​បន្ត​បង្ក្រាប​ដោយ​ហិង្សា​លើ​ក្រុម​កូដករ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើល​

2022-05-11

អាជ្ញាធរ​បន្ត​បង្ក្រាប​ដោយ​ហិង្សា​លើ​ក្រុម​កូដករ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គាវើល​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល