វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម ​គ្រោង​ប្រារព្ធ​រំលឹក​ថ្ងៃ​ ដែល​បារាំង​​កាត់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម ​ឱ្យ​វៀតណាម​ត្រួតត្រា​ កាល​ពី​ ៧៥​ឆ្នាំ​មុន

2024-05-18

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម ​គ្រោង​ប្រារព្ធ​រំលឹក​ថ្ងៃ​ ដែល​បារាំង​​កាត់​ទឹកដី​កម្ពុជា​ក្រោម ​ឱ្យ​វៀតណាម​ត្រួតត្រា​ កាល​ពី​ ៧៥​ឆ្នាំ​មុន