វីដេអូ

ពលរដ្ឋមួយចំនួន បង្ខំចិត្តលក់ដី និងផ្ទះដើម្បីសងបំណុលធនាគារ ដោយសារចំណូលធ្លាក់ចុះ

2023-09-28

ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបង បង្ខំចិត្តលក់ផ្ទះសម្បែង និងដីធ្លី ដើម្បីយកលុយសងធនាគារ បន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាកូនបំណុលរើមិនរួច ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមិនអាចរកចំណូលបានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ។