វីដេអូ

កុមារ​កម្ពុជា​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ទាក់ទងនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

2023-05-29

របាយការណ៍​ចុងក្រោយ​របស់​យូនីសេហ្វ រកឃើញថា កុមារ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីបូព៌ា និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ទទួល​រង​ផលប៉ះពាល់​យ៉ាងខ្លាំង​បំផុត​ជាង​តំបន់​ណាៗ ​ទាំងអស់​ពី​មុខសញ្ញា​គ្រោះថ្នាក់ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​បន្ទាន់​របស់​អាកាសធាតុ និង​បរិស្ថាន។ យោងតាម សន្ទស្សន៍​ហានិភ័យ​អាកាសធាតុ ​ចំពោះ​កុមារ (CCRI) កម្ពុជា​ស្ថិតក្នុង​លំដាប់​ទី ៤៦ ក្នុង​ចំណោម​ ១៦៣ ប្រទេស ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម ១ ភាគ ៣ ដែល​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ទាក់ទងនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។