វីដេអូ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រឌិតព័ត៌មាន

2024-05-11

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រកាសដាក់ចេញយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ ប៉ុន្តែ បន្តិចម្ដងៗ លោកកំពុងធ្វើខ្លួនជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយទៅវិញ។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/hun-manet-spreads-fake-news-about-rfa-05092024031856.html