វីដេអូ

អតីត​បុគ្គលិក​អាស៊ីសេរី២រូប រំពឹង​ថានឹង​ទទួល​បា​នយុត្តិធម៌

2019-08-05

អតីត​បុគ្គលិក​អាស៊ីសេរី​រំពឹង​ថា នឹង​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​ពិត​ប្រាកដ ប្រសិន​បើ​តុលាការ​អនុវត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ​ តាម​វិជ្ជាជីវៈ​។

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights press freedom uon chhin yeang sothearin

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ