វីដេអូ

អ្នកឃ្លាំមើល និងមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងថា មន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនអាចធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈ

2024-03-05

អ្នកឃ្លាំមើល និងមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងលើកឡើងថា ដោយសារតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនមានឯករាជ្យភាព ដូច្នេះមន្ត្រីដែលអង្គភាពនេះ ប្រឡងជ្រើសរើសនឹងមិនអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបាននោះឡើយ។ ការលើកឡើងបែបនេះ ក្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រួមជាមួយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្ថែមចំនួន៣៣នាក់ទៀត។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/observers-say-recruitment-of-anti-corruption-unit-officials-is-a-waste-of-national-budget-03052024004942.html