វីដេអូ

ផតខាសធ៍ [ភាគ ១៩]៖ វិធី​ការពារ​ជំងឺ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​មួយ​ចំនួន​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ

2023-09-25

លោក ជុន ច័ន្ទបុត្រ និង​លោក សំ ប៉ូលី ពិភាក្សា​ជាមួយ​ឱសថការី លឹម សួរ អំពី​វិធី​ការពារ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​មួយ​ចំនួន។