វីដេអូ

ស្ថានទូតឥណ្ឌាព្រមានពលរដ្ឋខ្លួនឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នការរកការងារធ្វើនៅកម្ពុជា

2024-05-19

ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ព្រមានពលរដ្ឋខ្លួនទាំងអស់ ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់នៅប្រទេសថៃ និងឡាវ។ អានព័ត៌មានពិស្ដារលើគេហទំព័រ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/exercise-extreme-caution-centre-advisory-on-fake-jobs-in-cambodia-05172024224417.html