វីដេអូ

យុវជនចូលសាងផ្នួសរយៈពេលខ្លីដើម្បីអប់រំចិត្តក្នុងបុណ្យវិសាខបូជា

2024-05-24

ពលរដ្ឋ និងយុវជនមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមបួសជាព្រះសង្ឃ និងដូនជី រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជា ដើម្បីអប់រំចិត្ត តាមរយៈ ការប្រតិបត្តិសមាធិ និងរក្សាសីល។