វីដេអូ

ចិន​ឈានមុខ​គេ​ខាង​ផ្តល់​កម្ចី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អភិវឌ្ឍន៍​ក្នុងតំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តែ​ប្រឈម​នឹង​ការធ្លាក់ចុះ​ដោយសារ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក

2023-06-08

របាយការណ៍​ថ្មីមួយ​ទើបនឹង​ចេញផ្សាយ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ ឈ្មោះ Lowy Institute ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី (Australia) រកឃើញ​ថា​ ចិន​ឈានមុខ​គេ​ខាង​ផ្តល់​កម្ចី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អភិវឌ្ឍន៍​ក្នុងតំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ តែ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការធ្លាក់ចុះ​ដោយសារ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុងស្រុក។