វីដេអូ

សម្ភាសកូនប្រុសលោកស្រី ផាវ ញ៉ើង ជុំវិញស្ថានភាពរបស់ម្ដាយនៅក្នុង...

2023-09-30

សម្ភាសកូនប្រុសលោកស្រី ផាវ ញ៉ើង ជុំវិញការស្នើសុំរបស់លោក ដែលឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុ ស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ដាយដែលកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ។ RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី (Radio Free Asia)។ --- វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ផ្សាយតាម​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី​ (SW) ៚ ពេល​ព្រឹក ០៥:៣០ ដល់ម៉ោង ០៦:៣០ 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (22 ម៉ែត្រ) ៚ ពេលយប់ ០៧:៣០ ដល់ម៉ោង ០៨:៣០ 👉 SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (32 ម៉ែត្រ) 👉 SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) 👉 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ (25 ម៉ែត្រ) ស្វែងរកវិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅលើ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH #RFAKhmer #Cambodia #អាស៊ីសេរី #កម្ពុជា