វីដេអូ

ស្វែងយល់​ពី​អ្នកនយោបាយ​ឱកាសនិយម និង​ក្រុមសកម្មជន​ផ្តាច់ខ្លួន​ចុះចូល​ជាមួយ​លោក ហ៊ុន សែន

2023-05-31

តោះ! មក​ស្វែងយល់​ពី​អ្នកនយោបាយ​ឱកាសនិយម ក្រុមសកម្មជន​សង្គម និង​បរិស្ថាន​មួយ​ចំនួន​ ដែល​ផ្តាច់ខ្លួន​ចុះចូល​ជាមួយ​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ តើ​ប្រិយមិត្ត​ នៅចាំ​ឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ​ដែរឬទេ និង​ថាតើ​អនាគត​ជីវិត​នយោបាយ​របស់​ពួកគេ​នឹង​ទៅជា​យ៉ាងណា?