វីដេអូ

អាជីវករមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ប្រឈមការបណ្ដេញចេញមិនឱ្យលក់ដូរក្បែរអគារខ្មោច

2023-12-08

ក្រុមអាជីវករលក់ដូរជាប់អគារខ្មោចមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរ បណ្ដេញចេញលែងឱ្យប្រកបរបរ ខណៈការប្រកបរបរលក់ដូររបស់ពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃរកចំណូលមិនសូវបាន។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា អាជ្ញាធរគួររៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឱ្យពលរដ្ឋលក់ដូរ ដូចអាជ្ញាធររៀបចំកន្លែងឱ្យជនជាតិចិនប្រកបអាជីវកម្មដែរ ដើម្បីឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាចរកស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/some-vendors-in-preah-sihanouk-province-face-eviction-not-to-sell-near-the-ghost-building-11302023021019.html