វីដេអូ

ព្រះសង្ឃ សយ សាត កំពុងគេចព្រះកាយពីការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរ

2023-11-24

ព្រះតេជព្រះគុណ សយ សាត កំពុងគេចព្រះកាយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើទុក្ខបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរដោយសារព្រះអង្គបន្តឈឺឆ្អលបញ្ហាសង្គម។ មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្ស លើកឡើងថា សកម្មភាពរបស់ព្រះតេជព្រះគុណ សយ សាត ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ 👉 អាន​អត្ថបទ​ពិស្តារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/venerable-soy-sat-is-escaping-from-the-persecution-of-the-authorities-11242023004405.html