HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ BỊ BẰT TẠI QUẢNG NGÃI- NHIỀU TĂNG NI KHÁC BỊ CÔNG AN SÁCH NHIỄU

1999-03-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ta(ng DDoa`n Ba?o ve^. Cha'nh Pha'p ta.i Vie^.t Nam vu+`a tho^ng ba'o dde^'n Paris cho Uy? ban Ba?o ve^. Quye^`n la`m Ngu+o+`i Vie^.t Nam tin kha^?n ca^'p sau dda^y : DDu+o+.c tin Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Quang, Quye^`n Vie^.n tru+o+?ng Vie^.n Hoa' DDa.o Gia'o ho^.i Pha^.t gia'o Vie^.t Nam Tho^'ng nha^'t (GHPGVNTN), bi. qua?n thu'c kho^ng xe't xu+? tu+` na(m 1982, ddang bi. ddau na(.ng, Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^. dda~ dda'p chuye^'n ta`u lu+?a tu+` Saigon ho^m 19.3.99 lu'c 11 gio+` 30 sa'ng. DDe^'n ga Qua?ng Nga~i nga`y 20.3 va` ve^` chu`a Quang Phu+o+'c o+? huye^.n Nghi~a Ha`nh ti?nh Qua?ng Nga~i tha(m Hoa` thu+o+.ng Huye^`n Quang. Nhu+ng va`o lu'c 1 gio+` chie^`u nga` 22.3, co+ quan co^ng lu+.c vo+'i xe mô tô bo^' tri' do.c ti?nh lo^. dde^'n chu`a va` tre^n 30 co^ng an phong toa? va^y chu`a. Sau ddo' ba('t hai Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Quang, Thi'ch Qua?ng DDo^. va` Thu+o+.ng toa. Thi'ch Ha?i Ta.ng gia?i le^n so+? Co^ng an "la`m vie^.c" cho dde^'n 20 gio+` to^'i. Do be^.nh na(.ng, Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Quang bi. nga^'t xi?u trong khi Co^ng an la^.p kha^?u cung, Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^. bi. huye^'t a'p cao cu~ng ba^'t ti?nh pha?i ke^u ba'c si~ ca^'p cu+'u. Hai Hoa` thu+o+.ng ddu+o+.c cho+? ve^` chu`a Quang Phu+o+'c o+? qua^.n Nghi~a Ha`nh sau dda^'y#. Nhu+ng dde^'n no+i, Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Huye^`n Quang kho^ng chi.u ro+`i xe Co^ng an dde^? pha?n ddo^'i#. Hoa` thu+o+.ng no'i : "To^i pha?n ddo^'i Co^ng an vi pha.m pha'p lua^.t, ba('t ngu+o+`i tuy` tie^.n kho^ng ly' do#. Anh em chu'ng to^i xa ca'ch nhau 18 na(m ro`ng, nay Ho`a thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^. dda~ ddu+o+.c Nha` nu+o+'c chi'nh thu+'c tuye^n bo^' vo+'i the^' gio+'i dda(.c xa', tra? tu+. do, nghe to^i ddau ye^'u ma` ra tha(m. Sao la.i tu+. chuye^n tu+. quye^`n dde^'n ba('t va` ngu+o+.c dda~i chu'ng to^i#. Ye^u ca^`u Co^ng an pha?i nha^.n lo^~i vi hie^'n na`y". Co^ng an kho^ng no'i na(ng gi`, ma` chi? khie^ng nga`i dda(.t tru+o+'c ma(.t tie^`n chu`a Quang Phu+o+'c. Co`n tru+o+`ng ho+.p Thu+o+.ng toa. Thi'ch Ha?i Ta.ng, thi` coi như đã bị Co^ng an ba('t co'c bo? le^n mo^.t chie^'c xe cu?a co^ng an cho+? tha(?ng ve^` giao cho Co^ng an ti?nh Qua?ng Tri. xu+? ly'. Hai nga`y qua Thu+o+.ng toa. pha?i la`m vie^.c vo+'i Co^ng an va` bi. ha(m doa. ddu? ddie^`u. Mo^.t so^' Ta(ng Ni co' ma(.t ta.i chu`a Quang Phu+o+'c dde^? tie^'p ddo'n Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^., trong so^' na`y co' hai Thu+o+.ng toa. Thi'ch DDo^`ng Tru., Thi'ch Minh Tua^'n va` Su+ co^ Thi'ch Nu+~ Ha.nh Toa`n dde^`u bi. co^ng an ba('t ddi "la`m vie^.c" suo^'t hai nga`y qua ta.i Qua?ng Nga~i va` Bi`nh DDi.nh. Va`o ddu'ng 17 gio+` chie^`u nga`y 23.3.99 co^ng an dde^'n chu`a Quang Phu+o+'c cho+? Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^. ddi, no'i la` "ddu+a ve^` Saigon". Theo tin cu?a Ta(ng DDoa`n Ba?o ve^. Cha'nh Pha'p ta.i Vie^.t Nam thi` cho dde^'n 19 gio+` chie^`u nga`y 24.3.99 va^~n chu+a tha^'y Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^. tro+? la.i Thanh Minh Thie^`n vie^.n la` no+i Hoa` thu+o+.ng cu+ ngu. o+? Saigon. Tu+` Qua?ng Nga~i dde^'n Saigon, trong gio+'i Pha^.t gia'o kho^ng mo^.t ai bie^'t Hoa` thu+o+.ng hie^.n ddang o+? dda^u va` so^' pha^.n ra sao#. The^' gio+'i vu+`a ddu+o+.c ddo.c ba?n Phu'c tri`nh 31 trang cu?a o^ng Abdelfattah Amor, Ba'o ca'o vie^n dda(.c nhie^.m cu?a LHQ ve^` Ba^'t bao dung to^n gia'o, to^' ca'o nha` ca^`m quye^`n Ha` No^.i dda`n a'p kho^'c lie^.t ca'c to^n gia'o ta.i Vie^.t Nam sau chuye^'n ddi ddie^`u tra o+? Vie^.t Nam tha'ng 10 na(m 1998. Trong pha^`n khuye^'n ca'o, o^ng Amor ye^u sa'ch chi'nh quye^`n Vie^.t Nam pha?i phu.c ho^`i quye^`n co^ng da^n cho ca'c nha` la~nh dda.o to^n gia'o sau hai ddo+.t a^n xa' na(m ngoa'i, nghi~a la` phu.c ho^`i ho^. kha^?u, hoa`n tra? ta`i sa?n va` dde^? cho ho. hu+o+?ng ca'c quye^`n tu+. do ca(n ba?n, nhu+ tu+. do ddi la.i#. Su+. co^' xa^?y ra ta.i Qua?ng Nga~i trong ba nga`y vu+`a qua go'p the^m cu+' lie^.u va`o ho^` so+ vi pha.m nghie^m tro.ng nha^n quye^`n va` tu+. do to^n gia'o cu?a nha` ca^`m quye^`n Ha` No^.i#. Nha^'t la` o+? va`o tho+`i ddie^?m ma` DDa.i ho^.i ddo^`ng Nha^n quye^`n LHQ vu+`a khai ma.c khoa' ho.p thu+o+`ng nie^n ta.i Gene`ve nga`y 22.3. va` se~ ke'o da`i dde^'n 30.4.99. Uy? ban Ba?o ve^. Quye^`n la`m Ngu+o+`i Vie^.t Nam long tro.ng ke^u go.i co^ng lua^.n the^' gio+'i le^n tie^'ng can thie^.p va` ye^u ca^`u Chi'nh phu? Vie^.t Nam ha~y tu+'c kha('c tra? tu+. do cho Hoa` thu+o+.ng Thi'ch Qua?ng DDo^., cha^'m du+'t ca'c cuo^.c "la`m vie^.c" co' ti'nh qua^'y nhie^~u, truy bu+'c va` khu?ng bo^' tinh tha^`n ddo^'i vo+'i ca'c Thu+o+.ng toa. Thi'ch Ha?i Ta.ng, Thi'ch DDo^`ng Tru. va` Thi'ch Minh Tua^'n. La`m ta.i Paris, nga`y 24.3.1999 U?y ban Ba?o ve^. Quye^`n la`m Ngu+o+`i Vie^.t Nam

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang