ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ប្រជាធិបតេយ្យ​កម្មករ​កាត់​ដេរ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា ស៊ីខាវឌូ (Ccawdu) លោក អាត់ ធន់ ផ្ដល់​បទ​សម្ភាសន៍​ដល់​អ្នក​កាសែត នា​ខាង​មុខ​ព្រះអង្គ​ដងកើ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤។

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បារម្ភ​ចំពោះ​ករណី​លោក អាត់ ធន់

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ចាត់​ទុក​វិធានការ​តុលាការ​ចំពោះ​ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ប្រជាធិបតេយ្យ​កម្មករ​កាត់ដេរ​កម្ពុជា (CCAWDU) លោក អាត់ ធន់ ថា ជា​វិធានការ​ដែល​តឹងតែង​ពេក និង​រឹតត្បិត​សិទ្ធិ​សហជីព។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ