សិក្ខា​សាលា​រៀបចំ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍ ស្ដីពី​បញ្ហា​លំបាក​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន និង​ប្រជា​នាំ​សារ ឬ​ពលរដ្ឋ​អ្នក​សារព័ត៌មាន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

បញ្ហា​លំបាក​របស់​ប្រជា​នាំ​សារ​និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា

ការ​គំរាម​កំហែង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​តែ​ជា​ទម្លាប់​មួយ​ចាក់​ឫស​យ៉ាង​ជ្រៅ​នៅ​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នៅ​តែ​ពុំ​ទាន់​មាន​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពេញ​លេញ​នៅ​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ