ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ចារ៉ាយ ឬ​ក្រុម​ម៉ុងតាញ៉ា-វៀតណាម ៤​នាក់​ក្នុង​ចំណោម ១៣​នាក់ ដែល​កំពុង​លាក់​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ​ខេត្ត​រតនគិរី។ រូបថត​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤

ជនជាតិ​ម៉ុងតាញ៉ា​ដែល​លាក់​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ​ខេត្ត​រតនគិរី​ខ្លាច​អាជ្ញាធរ​ខ្មែរ​បញ្ជូន​ទៅ​វៀតណាម

ជនជាតិ​ម៉ុងតាញ៉ា ដែល​បាន​ភៀស​ខ្លួន​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម មក​កម្ពុជា ហើយ​ដែល​កំពុង​លាក់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ខេត្ត​រតនគិរី ឲ្យ​ដឹង​ថា ពួក​គេ​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ក្រៅ​មក​ជួប​អាជ្ញាធរ​ខ្មែរ​នោះ​ទេ ព្រោះ​ពួក​គេ​ខ្លាច​អាជ្ញាធរ​ខ្មែរ​ចាប់​បញ្ជូន​ខ្លួន​ទៅ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម វិញ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ