ជនជាតិ​ម៉ុងតាញ៉ា ៩​នាក់ ដែល​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម មក​ដល់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ចុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៥

ជនជាតិ​ម៉ុងតាញ៉ា​៩​នាក់​រត់​ភៀស​ខ្លួន​ពី​វៀតណាម​លាក់​ខ្លួន​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

ជនជាតិ​ម៉ុងតាញ៉ា ចំនួន ៩​នាក់ រត់​ភៀស​ខ្លួន​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម មក​ដល់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ សុំ​អង្វរ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ក្រុម​អង្គការ​អន្តរជាតិ ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ពួក​គេ ដោយ​កុំ​បញ្ជូន​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម វិញ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល