អ្នក​ជំនាញ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ការ​សម្លាប់​ជនជាតិ​ចាម នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ លោក អ៊ីសា ឧស្មាន ក្នុង​សវនាការ​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

សាក្សី​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​អ្នក​ជំនាញ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ការ​សម្លាប់​ជនជាតិ​ចាម

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កុម្ភៈ បន្ត​សវនាការ​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​អ្នក​ជំនាញ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ការ​សម្លាប់​ជនជាតិ​ចាម នៅ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ អ្នក​ជំនាញ​ឈ្មោះ អ៊ីសា ឧស្មាន ជា​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​បះបោរ​របស់​ជនជាតិ​ចាម នៅ​ក្នុង​របប​នោះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល