សាក្សី​ឈ្មោះ ឡាច មៀន អតីត​អ្នក​សួរ​ចម្លើយ និង​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​អ្នក​ទោស​នៅ​គុក​ទួលស្លែង ផ្ដល់​សក្ខីកម្ម​នៅ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​អ្នក​សួរ​ចម្លើយ​អ្នក​ទោស​នៅ​គុក​ទួលស្លែង

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា បន្ត​សវនាការ​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​សាក្សី​ទី​៤ ទាក់ទង​នឹង​អង្គហេតុ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នៅ​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ស-២១ ឬ​គុក​ទួលស្លែង កាល​ពី​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម។ សាក្សី​ឈ្មោះ ឡាច មៀន អតីត​ជា​អ្នក​សួរ​ចម្លើយ និង​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​អ្នក​ទោស​នៅ​គុក​ទួលស្លែង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល