តាម​យើង​ខ្ញុំ

សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​ស្ដាប់​សាក្សី​ជា​អ្នក​និពន្ធ​អាមេរិក

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​៣០ មីនា ធ្វើ​សវនាការ​ស្ដាប់​សាក្សី​ជា​អ្នក​និពន្ធ​អាជីព​មួយ​រូប គឺ​លោក រីឆាដ ឌុដមែន (Richard Dudman)។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល