ជន​ជាប់​ចោទ នួន ជា (ឆ្វេង) និង ខៀវ សំផន នៅ​ក្នុង​ពេល​តុលាការ​កំពូល​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ប្រកាស​សាលដីកា​លើ​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ វគ្គ​ទី​១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​បញ្ចប់​សវនាការ​ពិនិត្យ​ភស្តុតាង​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២ វគ្គ​២

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម បាន​ប្រកាស​បញ្ចប់​សវនាការ​លើ​ភស្តុតាង​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ វគ្គ​២ ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១១ មករា។ សវនាការ​ពិនិត្យ​ភស្តុតាង​វគ្គ​ទី​២ ដែល​ទើប​បញ្ចប់​នេះ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៥ មក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល