ក្រុម​ចៅក្រម​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម មុន​ពេល​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកាស​សាលក្រម​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ​១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សម្រេច​រក​មេធាវី​ថ្មី​ដើម្បី​ការពារ​ក្ដី​ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន

ភាព​ចម្រូង​ចម្រាស​រវាង​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម និង​ភាគី​ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន ដែល​មិន​ឱ្យ​មេធាវី​លោក​ចូលរួម​សវនាការ​នោះ បាន​បង្ខំ​ឱ្យ​សាលាក្ដី​នេះ​លុប​ចោល​គម្រោង​សវនាការ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៤ ទាំង​ស្រុង។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ