២២-វិច្ឆិកា-២០១១៖ ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន នៅ​ក្នុង​សវនាការ​បឋម​សំណុំ​រឿង ០០២ ថ្ងៃ​ទី​២។

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​បើក​សវនាការ​សំណុំ​រឿង​០០២​វគ្គ​០២​នៅ​ថ្ងៃ​៣០ កក្កដា

អង្គ​ជំនុំ​សាលាដំបូង​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ឬ​ហៅ​កាត់​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នឹង​បើក​សវនាការ​បឋម​បន្ថែម​មួយ​ទៀត​លើ​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ ០២ ប្រឆាំង​នឹង​ជន​ជាប់​ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។ ប៉ុន្តែ​បើ​សិន​ចាំបាច់​សវនាការ​នេះ​នឹង​បន្ត​ទៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​កក្កដា ទៀត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ