អ្នក​កាសែត​ដើរ​នៅ​ខាង​មុខ​សាល​សវនាការ​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១១។

ស្នើ​ឲ្យ​ស៊ើប​អង្កេត​បន្ថែម​លើ​ករណី​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម

សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម ស្នើ​ឲ្យ​ស៊ើប​អង្កេត​បន្ថែម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​០០៤ លើ​ករណី​អំពើ​ហិង្សា​ផ្លូវ​ភេទ និង​ការ​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ កើត​ឡើង​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម។ បច្ចុប្បន្ន​មាន​ជន​សង្ស័យ​ចំនួន​បី​នាក់​ជា​អតីត​ខ្មែរ​ក្រហម សង្ស័យ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​០០៤។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ