ក្រុម​ចៅក្រម​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម មុន​ពេល​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកាស​សាលក្រម​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ​១ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​រៀបចំ​និង​គ្រប់គ្រង​សវនាការ​សំណុំ​រឿង​០០២​វគ្គ​២

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម បញ្ចប់​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​២​របស់​ខ្លួន​ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៨ តុលា។ កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ គឺ​ជា​កិច្ច​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​បញ្ហា​របស់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង​ការ​រៀបចំ និង​គ្រប់គ្រង​សវនាការ​សម្រាប់​សំណុំ​រឿង​០០២ វគ្គ​២ ជា​បន្ត​ទៀត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ