ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ឬ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម ជួប​ជុំ​គ្នា​ក្នុង​វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ជុំវិញ​ការ​ទាមទារ​សំណង​សមូហភាព និង​សំណង​ជំងឺ​ចិត្ត កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​មេធាវី​ជួប​ពិភាក្សា​គ្នា​ជុំវិញ​គម្រោង​សំណង

ជនរងគ្រោះ​ដែល​តាំង​ខ្លួន​ជា​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ជាង ១០០​នាក់ បាន​មក​ជួប​ជុំ​គ្នា​ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​ការវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការ​កាត់​ក្ដី​ជន​ជាប់​ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ ២។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល