តាម​យើង​ខ្ញុំ
ទិដ្ឋភាព​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១២។

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​ស្ដាប់​សាក្សី​អតីត​នារី​កង​ចល័យ​មួយ​រូប​នៅ​ការដ្ឋាន​ទំនប់​១​មករា

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​ឧសភា បន្ត​ធ្វើ​សវនាការ​លើ​អង្គ​ហេតុ​ស្ដីពី​ការដ្ឋាន​ការងារ នៅ​ទំនប់ ១ មករា ខេត្ត​កំពង់ធំ។ នៅ​ទំនប់ ១ មករា ខេត្ត​កំពង់ធំ ជា​ការដ្ឋាន​ធ្វើការ​ដោយ​បង្ខំ​ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ ដែល​ត្រូវ​បាន​សាលាក្ដី​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ដើម្បី​ជំនុំជម្រះ​អតីត​មេដឹកនាំ​ខ្មែរក្រហម នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល