តាម​យើង​ខ្ញុំ
សាក្សី ពេជ្រ ជឹម ជា​អតីត​គណៈ​ស្រុក​ត្រាំកក់ ផ្ដល់​សក្ខីកម្ម​ក្នុង​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។

សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​សួរ​បញ្ជាក់​អតីត​គណៈ​ស្រុក​ជុំវិញ​រឿងរ៉ាវ​កើត​នៅ​ស្រុក​ត្រាំកក់

សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ មេសា បន្ត​ស្ដាប់​សក្ខីកម្ម​របស់​សាក្សី​ឈ្មោះ ពេជ្រ ជឹម ជា​អតីត​គណៈ​ស្រុក​ត្រាំកក់ ឬ​ស្រុក​១០៥។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល