ជន​ជាប់​ចោទ ខៀវ សំផន អតីត​ប្រធាន​គណៈ​ប្រធាន​រដ្ឋ​នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុង​សវនាការ​សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៣។

សាលាក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​កំណត់​វិសាលភាព​សម្រាប់​ជំនុំ​ជម្រះ​សំណុំ​រឿង​០០២​វគ្គ​២

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​សាលាក្ដី​ខ្មែរក្រហម បាន​កំណត់​វិសាលភាព​សម្រាប់​ការ​ជំនុំជម្រះ​សំណុំ​រឿង ០០២ វគ្គ​ទី ២ ហើយ ដោយ​ដាក់​បញ្ចូល​ទីតាំង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម និង​អង្គហេតុ​នានា ដែល​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ចំពោះ​ជន​ជាប់​ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ