ក្រុម​អ្នក​ភូមិ​មាន​បញ្ហា​ដីធ្លី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់​ញត្តិ​ដាក់​នៅ​ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បី​រក​អន្តរាគមន៍​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៧។

អ្នក​មាន​បញ្ហា​ដីធ្លី​៤​សហគមន៍​ថ្វាយ​ញត្តិ​ទៅ​ព្រះមហាក្សត្រ​ដើម្បី​រក​អន្តរាគមន៍

ក្រុម​អ្នក​ភូមិ​មាន​បញ្ហា​ដីធ្លី​ប្រមាណ ៣០​នាក់​មក​ពី​សហគមន៍​មាន​បញ្ហា​ដីធ្លី​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នាំ​គ្នា​យក​ញត្តិ​ទៅ​ដាក់​នៅ​ព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បី​រក​អន្តរាគមន៍​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ មេសា។ មាន​តំណាង ៤​រូប​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាជ្ញាធរ​សន្តិសុខ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ដាក់​ញត្តិ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល