លោក​មេធាវី ជូង ជូងី ថ្លែង​នៅ​មុខ​សាលាឧទ្ធរណ៍ ពេល​ការពារ​សំណុំ​រឿង​អតីត​ព្រះសង្ឃ ហន សុផាន្នី នៅ​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។

សាលាឧទ្ធរណ៍រក្សា​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​អតីតព្រះសង្ឃ ហន សុផាន្នី បន្ត​ទៀត

សាលាឧទ្ធរណ៍រក្សា​ការ​​ឃុំ​ខ្លួន​អតីត​ព្រះសង្ឃ ហន សុផាន្នី ជា​បន្ត​ទៅ​ទៀត ដោយ​បដិសេធ​បណ្តឹង​សុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​របស់​មេធាវី ជូង ជូងី។

នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល