កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួន​៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤។

សមាជិក​សភា​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភាក្សា​លើ​ច្បាប់​ថវិកា​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥

ច្បាប់​ថវិកា​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥ បាន​បើក​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​វិមាន​រដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​១៨ វិច្ឆិកា ដោយ​មាន​ការ​ពន្យល់​បង្ហាញ​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ