តាម​យើង​ខ្ញុំ
យុវជន​ឡើង​សម្ដែង​កង្វល់​ទាក់ទង​នឹង​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​អង្គការ-​សមាគម ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥ នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

យុវជន​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​វេទិកា​សាធារណៈ​ទាក់ទង​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​អង្គការ

ក្រុម​យុវជន​ប្រមាណ​ជាង ៣០០​នាក់ មក​ពី​សកល​វិទ្យាល័យ និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ផ្សេងៗ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​សមាគម និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល។ ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​នោះ ក្រុ​យុវជន​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្តី​កង្វល់​ជុំវិញ​ការ​រឹតត្បិត​សិទ្ធិ​សេរីភាព ព្រម​ទាំង​ផល​វិបាក​ផ្សេងៗ ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​មួយ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល