សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក នា​វិមាន​រដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ថ្មី​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ថ្មី​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ត្រូវ​បាន​អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ សង្គម​ស៊ីវិល ម្ចាស់​ជំនួយ ក្រុម​យុវជន ព្រះសង្ឃ ប្រមាណ​ជាង ២០០​នាក់​និង​អង្គ ពិគ្រោះ​យោបល់​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ ដើម្បី​លម្អិត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នោះ នៅ​មុន​ពេល​សភា​អនុម័ត ហើយ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​សាធារណៈ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ