វេទិកា​យុវជន​ស្ដីពី​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់ ស្ដីពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត (Internet) និង​កុំព្យូទ័រ (Computer) នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

អង្គការ​បណ្ដាញ​យុវជន​រៀបចំ​វេទិកា​ស្ដីពី​ផល​ប៉ះពាល់​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​អ៊ីនធឺណិត

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន បាន​រៀបចំ​វេទិកា​យុវជន​លើក​ឡើង​ពី​ផល​ប៉ះពាល់ នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់ ស្ដីពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត (Internet) និង​កុំព្យូទ័រ (Computer) ទៅ​លើ​សិទ្ធិ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា។