បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​លើក​ទី​២​ចេញ​ពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​វិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម សាមគ្គី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​បាក់​ឌុប​លើក​ទី​២​មាន​ចំនួន​ជាង​១​ម៉ឺន​នាក់​តិច​ជាង​លើក​ទី​១

លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ ឬ​បាក់​ឌុប​លើក​ទី​២ បង្ហាញ​ថា ចំនួន​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​ទូទាំង​ប្រទេស​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ ១៨% ក្នុង​ចំណោម​បេក្ខជន​ប្រឡង​សរុប​ជាង ៦​ម៉ឺន​នាក់។ លទ្ធផល​ប្រឡង​ជាប់​នៅ​លើក​ទី​២​នេះ​មាន​ចំនួន​តិច បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ចំនួន​សិស្ស​ប្រឡង​ជាប់​នៅ​លើក​ទី​១។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ