ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អង្កេត បោស​សម្អាត និង​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៃ​រដ្ឋសភា លោក ហូរ វ៉ាន់ (ស្ដាំ) និង​ប្រធាន​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា លោក ព្រាប កុល ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​អ្នក​កាសែត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

លោក ហូរ វ៉ាន់៖ ប្រសិទ្ធភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​មាន​កម្រិត​នៅ​ឡើយ

ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អង្កេត បោស​សម្អាត និង​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៃ​រដ្ឋសភា យល់​ថា ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​មាន​កម្រិត​នៅ​ឡើយ បើ​ទោះ​ជា​សព្វថ្ងៃ កម្ពុជា មាន​ច្បាប់ និង​ស្ថាប័ន​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ក៏ដោយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ