ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​៖ វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន៖ ការជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​បរទេស (ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០)។

វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន​៖ ការជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​បរទេស

ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន៖ វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន​៖ ការជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​បរទេស

ដំណើរ​តាម​ទន្លេ​មេគង្គ

mekong_logo1

គេហទំព័រ​ទាំងមូល