ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្រៅ​បង្កើត​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ​ខេត្ត​រតនគិរី

ដោយ រដ្ឋា វិសាល
2016.09.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥ ៣១-សីហា-២០១៦៖ ទូក​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជិះ​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal
RFA/Ratha Visal
អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ផ្លូវ​ទឹក​ទៅ​កាន់​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ទូក​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជិះ​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ទូក​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជិះ​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច បុក​ស្រូវ​នៅ​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច រៀបចំ​ផ្លូវ​នៅ​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច នៅ​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

អេកូ​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន រតនគិរី ២០១៦ ៨៥៥

៣១-សីហា-២០១៦៖ គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ RFA/Ratha Visal RFA/Ratha Visal

សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្រៅ មួយ​ក្រុម​រួម​គ្នា​បង្កើត​តំបន់​អេកូ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ សម្រាប់​អ្នក​ទេសចរ​ដែល​និយម​ដំណើរ​កម្សាន្ត​តាម​ផ្លូវ​ទឹក​ទស្សនា​តំបន់​ព្រៃ​ឈើ​គ្រប់​ប្រភេទ និង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​សហគមន៍​រស់នៅ​តំបន់​ព្រៃ​ភ្នំ​ផ្ទាល់។

នៅ​កណ្ដាល​ព្រៃ​ស្រោង​នា​តំបន់​ទ្រនាប់​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ជាប់​នឹង​មាត់​អូរ​តា​បូក ដែល​អ្នក​ភូមិ​ហៅ​ទីនោះ​ថា​ជា​មណ្ឌល​យន ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្រៅ ជាង ២០​គ្រួសារ បាន​ចងក្រង​គ្នា​បង្កើត​ផ្ទះ​ស្នាក់​សម្រាប់​អ្នក​ទេសចរ​ជួល​សម្រាក​កាយ និង​បង្កើត​កន្លែង​ជិះ​ទូក​កម្សាន្ត​តាម​ដង​អូរ និង​ដំណើរ​ទស្សនា​ព្រៃ​ភ្នំ​ដែល​មាន​សក្ដានុពល​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ។

មណ្ឌល​យន ឋិត​នៅ​ចម្ងាយ​ប្រមាណ ៣០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ទី​រួម​ស្រុក​តាវែង ក្នុង​ខេត្ត​រតនគិរី។ ទីនោះ​ឋិត​នៅ​ដាច់ស្រយាល​នៃ​តំបន់​ព្រៃ​ភ្នំ។ នៅ​រដូវ​ប្រាំង គេ​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​តំបន់​នោះ​ដោយ​ម៉ូតូ ឬ​ទូក​ម៉ាស៊ីន​តាម​ដង​ទន្លេ​សេសាន និង​បន្ត​ចូល​ទៅ​ដង​អូរ​តា​បូក ដែល​មាន​ប្រភព​ដើម​រហូត​ដល់​តំបន់​កន្ទុយ​នាគ​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​វៀតណាម។ ចំណែក​នៅ​រដូវ​វស្សា ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​គោក​មាន​ការ​លំបាក​ខ្លាំង មិន​អាច​ប្រើ​មធ្យោបាយ​ម៉ូតូ​បាន​ឡើយ ក្រៅ​ពី​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ទូក​ម៉ាស៊ីន​បញ្ច្រាស​ទឹក​ហូរ​កួច​ត្របាញ់។

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ព្រៅ ៣​គ្រួសារ​ដំបូង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨ បាន​ចាកចេញ​ពី​ភូមិ​អូរតាបូក ចម្ងាយ​ជាង ១០​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ទី​រួម​ស្រុក​តាវែង ទៅ​រស់នៅ​មណ្ឌល​យន ដោយ​រស់នៅ​អាស្រ័យ​ផល និង​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​ទីនោះ​រហូត​កើន​ឡើង​សមាជិក ២០​គ្រួសារ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។

ព្រឹទ្ធាចារ្យ​អាយុ​ជាង ៦០​ឆ្នាំ លោក យើប សាត ត្រូវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មណ្ឌល​យន ជ្រើសរើស​ជា​ប្រធាន​សហគមន៍ ខណៈ​ទីនោះ​ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​បរិស្ថាន ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​សហគមន៍​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​ផ្លូវ​ការ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤។ លោក​កត់​សម្គាល់​ថា បន្ទាប់​ពី​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ដ៏​សម្បូរ​បែប​មាន​ឈើ​ប្រណិត និង​ឈើ​មាន​តម្លៃ ត្រូវ​បាន​កាប់​បំផ្លាញ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ឈើ​ខុស​ច្បាប់​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០០៥ រហូត​មក ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បណ្តុះបណ្តាល​សហគមន៍​នៅ​តំបន់​នោះ​ផ្ទាល់ ដើម្បី​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ និង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​សេសសល់។ លើស​ពី​នោះ​ទៀត ក្រុម​សហគមន៍ និង​អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ​កម្ពុជា រួម​គ្នា​ប្រែ​ក្លាយ​តំបន់​ព្រៃ​ភ្នំ​នេះ​ទៅ​ជា​កន្លែង​ទាក់ទាញ​អ្នក​ទេសចរ​ទៅ​កម្សាន្ត ផ្តល់​ចំណូល​សម្រាប់​សហគមន៍​ពង្រឹង​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ៖ «ទី​១ គេ​មក​គេ​មើល​ធនធាន​ធម្មជាតិ​មាន​ព្រៃ​ឈើ​ធំៗ ជ្រោះ មាន​វាល​អ្នក​ទេសចរ​ចូល​ចិត្ត ពិសេស​គឺ​ផ្ទះ​តាម​ជនជាតិ ផ្ទះ​គឺ​តាម​បុរាណ គេ​ធ្វើ​អ៊ីចឹង​គេ​មើល​ល្អ»

នៅ​មណ្ឌល​យន សហគមន៍​មាន​បន្ទប់ ឬ​ផ្ទះ​ស្នាក់​សម្រាប់​ជួល​ស្នាក់នៅ​ជា​ក្រុម ឬ​ជា​គ្រួសារ ខណៈ​អ្នក​ទេសចរ​បាន​មក​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​នេះ ជាមួយ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ក្នុង​ព្រៃ​មាន​តំបន់​ទឹក​ជ្រោះ និង​កំពូល​ភ្នំ​មាន​ទេសភាព​ស្រស់​ត្រកាល និង​ការ​ទស្សនា​សត្វ​ព្រៃ​ទៀត​ផង។

សមាជិក​សហគមន៍​មណ្ឌល​យន កញ្ញា សាត ករ៉ា រៀបរាប់​ថា អ្នក​ទេសចរ​អាច​យក​ស្បៀង​អាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ខណៈ​មក​កម្សាន្ត​នៅ​កន្លែង​ស្នាក់​កម្សាន្ត​មណ្ឌល​យន។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត សហគមន៍​ក៏​ត្រៀម​សេវាកម្ម​អាហារ​បែប​សហគមន៍​ជនជាតិ​ព្រៅ រួម​ទាំង​ការ​សម្ដែង​សិល្បៈ​តន្ត្រី​ប្រពៃណី​ជូន​អ្នក​ទេសចរ​កម្សាន្ត​នៅ​វេលា​រាត្រី។ កញ្ញា​បន្ត​ថា ក្រៅ​ពី​ដំណើរ​កម្សាន្ត ក៏​មាន​សេវាកម្ម​ជិះ​ទូក​កីឡា​ទស្សនា​តាម​ដង​អូរ​មើល​ធម្មជាតិ​ស្រស់​ត្រកាល​ពិត​គ្មាន​ការ​កែច្នៃ៖ «មាន​កន្លែង​ដេក មាន​បាយ​ឆ្ងាញ់ យើង​ចេះ​ធ្វើ​អាំង​ត្រី អាំង​សាច់ ស្ល​ម្ជូរ ស្ល​ប្រូង បុក​ត្រី។ យើង​ចេះ​រាក់ទាក់​គេ របាំ​ជនជាតិ​ភាគតិច​គង ធុងបាស​ក៏​មាន​ដែរ សុំ​មក​លេង​ច្រើនៗ»

តំបន់​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ រហូត​បច្ចុប្បន្ន មាន​អ្នក​ទេសចរ​ភាគច្រើន​ជា​ជន​បរទេស​ប្រមាណ ២០០​នាក់​ទៅ ៣០០​នាក់​មក​ស្នាក់​កម្សាន្ត​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ។ តួលេខ​នេះ​មាន​បរិមាណ​តិចតួច ខណៈ​សហគមន៍​ឋិត​ក្នុង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ទីនោះ​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ទាំង​ការ​រៀបចំ​កន្លែង​កម្សាន្ត​បាន​ល្អ​ស្អាត​មាន​អនាម័យ និង​សេវាកម្ម​ម្ហូប​អាហារ និង​ផ្ទះ​ស្នាក់នៅ​មាន​តម្លៃ​ទាប​សមរម្យ​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ។

មន្ត្រី​គម្រោង​អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ លោក មឿ ធារ៉ា ថ្លែង​ថា ថ្វីត្បិតតែ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្ងាយ​សម្រាប់​ការ​កម្សាន្ត​នៅ​តំបន់​ទេសចរណ៍​មណ្ឌល​យន ក៏ប៉ុន្តែ​គម្រោង​អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គាំពារ​ការ​អភិរក្ស​តំបន់​នេះ​ជាមួយ​សហគមន៍​ឲ្យ​បាន​ប្រសើរ ពាក់ព័ន្ធ​ការ​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ និង​អេកូ​ទេសចរណ៍។ លោក​អំពាវនាវ​សុំ​ឲ្យ​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍ ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ជំរុញ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សក្ដានុពល​ផ្នែក​ទេសចរណ៍​នៃ​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ ដើម្បី​ប្រែ​ក្លាយ​តំបន់​ព្រៃ​ភ្នំ​ទាក់ទាញ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ បង្កើត​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​បាន​កាន់​តែ​ប្រសើរ៖ «ភ្ញៀវ​ទេសចរ​គាត់​អាច​ស្រូប​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ រស់នៅ​តាម​បែប​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ប្រកប​របរ​កសិកម្ម​ពនេចរ ការ​បេះ​បន្លែ​ផ្លែ​ឈើ​ព្រៃ ផ្តល់​មក​អ្នក​ទេសចរ សូម​លើក​តម្កើង​តំបន់​ទេសចរណ៍​មួយ​នេះ»

ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ ប្រធាន​ការិយាល័យ​ផែនការ និង​កិច្ចការ​ច្បាប់ និង​ជា​មន្ត្រី​សម្របសម្រួល​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​នៃ​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្ត​រតនគិរី លោក ទន់ សុវណ្ណនី បញ្ជាក់​ថា ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៦ ត​ទៅ ការ​អភិរក្ស​តំបន់​ធម្មជាតិ គឺ​ជា​កត្តា​កំណត់​របស់​មន្ទីរ​ជំនាញ​ដើម្បី​ប្រែ​ក្លាយ​តំបន់​នេះ​ទៅ​ជា​តំបន់​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ពិត​ប្រាកដ និង​ដើម្បី​ពង្រីក​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​តំបន់​ឧទ្យាន​ជាតិ​ទៀត​ផង៖ «កន្លង​មក​ភ្ញៀវ​ភាគច្រើន​មក​មើល​ព្រៃ មើល​ដើម​ឈើ​ធំៗ​នៅ​សេសសល់។ ទេសភាព​ស្អាតៗ​ដូចជា​ភ្នំ ទឹក​ជ្រោះ អូរ​កន្លែង​ជិះ​ទូក និង​កន្លែង​ព្រៃ​ឫស្សី និង​សត្វ​ព្រៃ»

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ អភិបាល​ស្រុក​តាវែង លោក មួង ប៉ាង ថ្លែង​បញ្ជាក់​ថា អាជ្ញាធរ​ខេត្ត-ស្រុក​កំពុង​ដាក់​បញ្ចូល​កម្មវិធី​វិនិយោគ​ថ្នាក់​ស្រុក​ក្នុង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​គមនាគមន៍ ដើម្បី​បង្ក​ការ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ទេសចរ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​ក៏​បាន​ដាក់​កង​កម្លាំង​ប្រជា​ការពារ សហការ​ជាមួយ​ឧទ្យាន​អនុរក្ស​ធានា​សុវត្ថិភាព និង​សន្តិសុខ​ជូន​អ្នក​ទេសចរ៖ «ដើម្បី​ឲ្យ​ងាយ​ស្រួល​ធ្វើ​ដំណើរ។ យើង​ក៏​មាន​ការ​ត្រួសត្រាយ​ផ្លូវ​ចូល​ទៅ​ដល់​តំបន់​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ទេសចរ​ធ្វើ​ដំណើរ​បាន​ងាយ​ស្រួល កុំ​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់»

តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​មណ្ឌល​យន មាន​ទំហំ ៥៥០​គីឡូម៉ែត្រ​ជា​តំបន់​ព្រៃ​ស្រោង​សម្បូរ​ដោយ​សត្វ​ព្រៃ​ប្រភេទ​សត្វ​ខ្ទីង ទន្សោង ប្រើស ឈ្លូស ជ្រូក​ព្រៃ ស្វា ខ្លា​ឃ្មុំ និង​សត្វ​ស្លាប​ច្រើន​ប្រភេទ​ទៀត៕

កំណត់ចំណាំចំពោះអ្នកបញ្ចូលមតិនៅក្នុងអត្ថបទនេះ៖ ដើម្បី​រក្សា​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្សាយ​តែ​មតិ​ណា ដែល​មិន​ជេរ​ប្រមាថ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ចេញ​មតិយោបល់៖

បញ្ចូលមតិរបស់អ្នកដោយបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមជាអក្សរសុទ្ធ។ មតិនឹងត្រូវសម្រេចដោយអ្នកសម្របសម្រួល និងអាចពិនិត្យកែប្រែឲ្យស្របតាម លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី។ មតិនឹងមិនអាចមើលឃើញភ្លាមៗទេ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃមតិដែលបានចុះផ្សាយឡើយ។ សូមគោរពមតិរបស់អ្នកដទៃ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិត។