ជនត្រូវចោទ ក្នុងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម លោក អោ អាន។

ចៅក្រម​នៅតែ​ខ្វែង​យោបល់​គ្នា​រឿង​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​អតីត​កម្មាភិបាល​ខ្មែរក្រហម​លោក អោ អាន

ចៅក្រម​សាលា​ក្តី​ខ្មែរក្រហម នៅតែ​ខ្វែង​យោបល់​គ្នា​ខ្លាំង ក្នុង​រឿង​ជំនុំជម្រះ​ក្តី​អតីត​កម្មាភិបាល​ខ្មែរក្រហម​លោក អោ អាន។ ការ​ខ្វែង​យោបល់​គ្នា​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​តែមួយ​សោះ ចេញ​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ដាច់​ពី​គ្នា​ម្នាក់​មួយ គឺ​ចៅក្រម​ជាតិ​ចេញ​ដីកា​មួយ ឯ​សហ​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​ចេញ​ដីកា​មួយ​ដែរ ក្នុង​សំណុំរឿង​តែមួយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល