រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

ការ​ពិនិត្យ​មើល​វិសោធនកម្ម​ចំណុច​សំខាន់ៗ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​​កម្ពុជា នៅ​ខួប​លើក​ទី ២៥

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែល​ជា​ច្បាប់​កំពូល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៩៣ គឺ ៣​ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពី​សភា​ធម្មនុញ្ញ​បាន​អនុម័ត។

នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល