រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ លោក កើត រិទ្ធ ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ នា​ទីស្ដីការ​​ក្រសួង​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០។

"គោល​នយោបាយ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ទាមទារ​ឱ្យ​តម្លាភាព និង​ទំនុក​ចិត្ត​ពី​ពលរដ្ឋ"

អ្នកច្បាប់ និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្វាគមន៍​ការ​រៀបចំ​គោល​នយោបាយ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ ប៉ុន្តែ​ទាមទារ​ឱ្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​នេះ មាន​យន្តការ​ច្បាស់លាស់ តម្លាភាព យុត្តិធម៌ និង​ទទួល​បាន​ទំនុក​ចិត្ត​ពី​ពលរដ្ឋ ទើប​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល