ເງື່ອນໄຂ ການນຳໃຊ້

ເງື່ອນໄຂໃນການນຳໃຊ້ ເຣີ້ມແຕ່ວັນທີ 26 ກັນຍາ ປີ 2005

ການຕົກລົງ ຮັບເງື່ອນໄຂ

ກະຣຸນາ ອ່ານເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ກ່ອນຈະໃຊ້ web site www.rfa.org ຫລື ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ web site ຂອງວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ ຮວມທັງ ກະດານ ຝາກ ຂໍ້ຄວາມ ຂອງວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ, ຣາຍການອອກອາກາດ ແລະ “web site ຂອງວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ” ຫລື “ບໍຣິການ.” ເມື່ອທ່ານ ໃຊ້ບໍຣິການ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕົກລົງ ຍອມຮັບປະຕິບັດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອເຫັນສົມຄວນ ວິທຍຸ ເອເຊັຍເສຣີ ມີສິດ ທີ່ຈະດັດແປງ ເງື່ອນໄຂ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ທຸກເວລາ ໂດຍນຳເອົາເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ທີ່ດັດແປງໃໝ່ ໄປລົງໃນ web site ຂອງ ວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ.


ທ່ານ ຕົກລົງວ່າ ຈະປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຜູກມັດ ທີ່ບົ່ງໄວ້ ໃນເງື່ອນໄຂ ດັດແປງໃໝ່ ຊຶ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບ ໃນທັນທີ ທີ່ນຳໄປລົງໃນ web site.


ລິຂະສິດ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຂອງສະຫະຣັຖອາເມຣິກາ ແລະ ສາກົນປົກປ້ອງ ເນື້ອໃນໃຈຄວາມ ທີ່ລົງ ໃນ web site. ວິທຍຸ ເອເຊັຍເສຣີ ຍິນດີອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ມີຄວາມປະສົງ ຢາກນຳເອົາ ສິ່ງພິມ ໃນ Web site ໃຊ້ພິມ ຫລື ແຈກຢາຍຕໍ່ ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຕ້ອງບອກວ່າ ໄດ້ມາຈາກ RFA ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລິຂະສິດ 2006 RFA. ພິມຕໍ່ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ 2025 M St. NW,

Suite 300, Washington DC 20036. https://www.rfa.org. ຖ້າໃຊ້ຕອນໃດຕອນນຶ່ງ ຊຶ່ງຄັດເລືອກ ມາຈາກ web site ຂອງ RFA. ກໍ່ຕ້ອງບົ່ງວ່າ ຕັດອອກມາ ຈາກ web site ແລະ ໃນການໃຊ້ກໍ່ບໍ່ມີສິດປ່ຽນແປງ ຫລື ດັດແປງ ເນື້ອໃນໃຈຄວາມເດີມ.


ຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາສຽງ ຊຶ່ງເປັນຂອງ RFA ໄປອອກອາກາດ ຫລື ໄປອອກອາກາດຕໍ່ ຫລື ໃຊ້ຮູບພາບ ຫລື ສິ່ງທີ່ເຫັນໃນ web site ຂອງ RFA ຫລື web site ຂອງຜແນກທັງເກົ້າ ຂອງ RFA.


ຊື່ສະເພາະ

ຊື່ Radio Free Asia, RFA, ແລະ ຊື່ຂອງຣາຍການຕ່າງໆ ຂອງວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ ເປັນ ຊື່ ສະເພາະ ຂອງບໍຣິສັດ Radio Free Asia, Inc. ວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ ສງວນລິຂະສິດ ທັງໝົດ.

ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ມີສິດໃຊ້ຊື່ສະເພາະ ອັນໃດອັນນຶ່ງ ເຄື່ອງໝາຍ ຫລື ຮູບຂອງ RFA ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເສັຍກ່ອນ. ແລະ ຖືເປັນກໍຣະນີ ຍົກເວັ້ນ ເມື່ອເຄື່ອງໝາຍຂອງ RFA ມີຢູ່ໃນ RSS feed ຊຶ່ງໃນກໍຣະນີ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ບົ່ງໄວ້ ໃນກົດຣະບຽບ ການໃຊ້ RSS feed ຂອງ RFA ທີ່ຈະກ່າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.


ໃຊ້ໃນທາງ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

RFA ບໍ່ອານຸຍາດ ໃຫ້ໃຊ້ web sites ທັງໝົດ ຂອງບໍຣິສັດ ໄປໃນທາງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.


ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າ web site ວິທຍຸເອເຊັຍເສຣີ

RFA ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີມາຕຖານ ແລະ ຫລັກຈັນຍາສູງ ໃນດ້ານສື່ ແລະ ການປະກອບ ວຽກງານຂ່າວ ແບບເປັນເອກຣາດ ແລະ ບໍ່ມີຜົນ ທາງການຄ້າ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຄວນ (ກ) ພາໃຫ້ຄິດວ່າ RFA ສົ່ງເສີມ ຫລື ເຫັນພ້ອມກັບ ຄວາມມຸ້ງໝາຍ ແນວຄິດ web sites ການໂຄສນາການເມືອງ ຜລິດຕະພັນ ຫລື ການປະຕິບັດງານ ຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງໃດໆ ຫລື (ຂ) ໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ທຸກຢ່າງ ທີ່ເປັນກັມມະສິດ ຂອງ RFA ເພື່ອຜົນປໂຍດ ທາງການຄ້າ. RFA ສງວນສິດ ທີ່ຈະຖອນ ອະນຸຍາດຈາກ link ໃດ ກໍ່ໄດ້.