ໂບດຂອງ ຊາວລາວຄຣິສຕຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລາວຄຣິສຕຽນສລອງວັນ ຄຣິສມາສ ນ້ອຍລົງ

ຊາວລາວຄຣິສຕຽນ ຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ບໍ່ສລອງ ບຸນຄຣິມາສ ຄື ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຣະບາດ ຂອງ ໂຄວິດ19.

View Full Site