ປວັດສາດລາວ ແຕ່ດັ້ງເດີມມາ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 2

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 2 ຈະໄດ້ ກ່າວເຖິງ ຄວາມເປັນມາ ຂອງຄຳວ່າ "ລາວ" ຫລື "ອ້າຍລາວ" ສເນີໂດຍ: ວຽງໄຊ

ລາວໄຮ້ສັນຊາດໃນໄທ_2

ເຕັມຫນ້າ