ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 29

ສົມເດັຈ ພຣະເຈົ້າ ໄຊຍະເຊຕຖາທິຣາຊ ຍົກທັພ ຕີ ເມືອງພິສນຸໂລກ ຄັ້ງທີ 2

ເຕັມຫນ້າ