ການອອກແຮງງານ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ໄປໃນແຕ່ລະມື້ ຂອງ ເດັກນ້ອຍລາວ ຢູ່ຂົນນະບົດ ແຂວງສວັນນະເຂດ

ການໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ຢູ່ລາວ ຍັງມີຫຼາຍ

ການໃຊ້ແຮງງານ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ລາວ ຫລີກລ້ຽງໄດ້ຍາກ ຍ້ອນຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ແລະ ພົວພັນກັບວັທນະທັມ ທ້ອງຖິ່ນ.

View Full Site