ເສຖກິຈ

ຜູ້ທີ່ບໍ່ເສັຍຄ່າ ທຳນຽມທາງ ຈະຖືກປັບໃໝ 0.1% ຕໍ່ມື້

ເຣີ່ມຳນົດການເສັຍຄ່າທໍານຽມທາງ ຫລື ຄ່າທາງ ປະຈໍາປີ 2023 ພາຍໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023 ເຊິ່ງປີນີ້ໄດ້ຂຍາຍຈາກປີກ່ອນໆ ເຖິງ 3 ເດືອນ ຫາກເຈົ້າຂອງຣົຖ ບໍ່ເສັຍຄ່າທໍານຽມ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກປັບໃໝໃນອັດຕຣາ 0.1% ຕໍ່ມື້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຣົຖ.