ສະຫະຣັຖບໍຣິຈາກເງິນ ໃຫ້ລາວ

2014-02-12
ອີແມວລ໌
ຄໍາເຫັນ
Share
ພິມ
ສະຫະຣັຖ ຈະບໍຣິຈາກເງິນ ໃຫ້ແກ່ອົງການເອກຊົນເຖິງ 20 ພັນໂດລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນລາວ.
ສະຫະຣັຖ ຈະບໍຣິຈາກເງິນ ໃຫ້ແກ່ອົງການເອກຊົນເຖິງ 20 ພັນໂດລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນລາວ.
us embassy in Laos

 

ສະຖານທູດ ສະຫະຣັຖ ປະຈຳລາວ ໄດ້ປະກາດ ຮັບຄຳຮ້ອງ ຈາກອົງກອນ ຊຸມຊົນ, ອົງການ ທີ່ບໍ່ສັງກັດ ຣັຖບານ ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງ ຜົລ ກຳໄຣ ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນລາວ ກ່ຽວກັບ ການບໍຣິຈາກເງິນ ເຖິງ 20 ພັນ ໂດລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ປະຊາທິປະຕັຍ ໃນລາວ.

ການບໍຣິຈາກ ເງິນ ຈຳນວນຫນ້ອຍ ດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ລາວ ຍົກຣະດັບ ການພົວພັນ ກັບ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດ ເອເຊັຽ- ປາຊີຟິກ, ຍົກຣະດັບ ການປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການປົກຄອງ ແບບຣັຖ ແຫ່ງກົດຫມາຍ ຮ່ວມທັງການ ສົ່ງເສີມ ການແລກປ່ຽນ ທາງດ້ານ ການສຶກສາ, ການແກ້ໄຂ ບັນຫາ ທາງດ້ານການຄ້າ ການສ້າງ ສາຍພົວພັນ ແລະ ການຕ້ານ ແນວຄິດ ກ່ຽວກັບ ວັທນະທັມ ສະຫະຣັດ ຜ່ານການ ແລກປ່ຽນ ທາງດ້ານ ວັທນະທັມ ຣະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການ ແມ່ນແນ່ໃສ່ ກຸ່ມນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ກຸ່ມວັຍລູຸນ ຍິງຊາຍ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເງິນບໍຣິຈາກ ດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ ບູຣິມະສິດ ແກ່ ອົງການໃຫມ່ ແລະ ໂຄງການໃຫມ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນການຕັດສີນໃຈ. ຈຸດເດັ່ນຂອງອົງການ ເອກຊົນ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ ຮັບເງິນ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນ ອົງການ ທີ່ມີສ່ວນ ພົວພັນ ກັບຫລາຍ ພາກສ່ວນ ໃນຂົງເຂດ, ເປັນຕົ້ນ ການພົວພັນ ທາງ ດ້ານການສຶກສາ ຊຸມຊົນ ກຸມປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ ກຸ່ມສົ່ງເສີມ ປະຊາທິປະຕັຍ ແລະ ການປົກຄອງ ແບບຣະບົບ ກົດຫມາຍ.

ຄໍາເຫັນ (6)
Share

LAONOR

SAHAI LAODENG TAKE EASY,STAY WHAT YOU ARE,D'ONT WORK,SLEEPING,PARTY. WE SEND MONEY TO YOU.WE WANT YOU STAY STUPIDE,LAZY,KHOTHAN


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 16, 2014 03:12 PM

(

The lost losers dogs keep barking to protest against American masters tryiyng to prevent them giving assistance to Laos where they came from. They have to learn also that American masters are smarter and more pragmatic and wouldn’t seek the approval from their adopted losers to do what ever they think appropriate in determined circumstance.


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 13, 2014 03:00 PM

Lao seri

ຈາກ Victoria

ຂໍໍຕອບ ໄມ້້ຂະຍຸຸງແດ່່ ວ່່າ ຈັັນທະຣາສີີ ນັັ້້ນຈະຢູູ່່ນອກ ຫລຶຶ ໃນປະເທດ ກໍໍຕາມ ແຕ່່ຜູູ້້ກຽ່່ວ ກໍໍມີີສິິດ ໃນຖານະຄົົນລາວ ຜູູ້້ນຶຶ່່ງ ທີີ່່ສາມາດຮຽກຮ້້ອງ ແລະສະແດງ ຄວມຄິິດເຫັັນ ຕໍໍ່່່່ບັັນຫາ ຂອງປະເທດ ຊຶຶ່່ງທຸຸກຄົົນ ເປັັນເຈົົ້້າຂອງ ບໍໍ່່ຄຶຶກັັບຜູູ້້ໄຊ້້ ຊຶຶ່່ວ່່າ ໄມ້້ຂະຍຸຸງ ທີີ່່ຍອມຢູູ່່ໄຕ້້ ການກົົດຂີີ່່ ຂອງຣະບອບ ຜເດັັດການ ຄອມມູູນິິສ ລາວແດງ ໄມ້້ຂະຍຸຸງ ວ່່າຄົົນອຶຶ່່ນ ຂີີ້້ກາກແຕ່່ຕົົນເອງ ຊ້ຳເປັັນຄົົນໂງ່່ ບໍໍ່່ຢາກເຫັັນ ປະເທດຊາດ ແລະປະຊາຊົົນ ມີີສິິດທິິເສຣີີ ປະຊາທິິປະໃຕ


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 13, 2014 01:16 AM

ໄຟສົງຄາມ

ຈາກ ໄຊບູລີ

ອາເມລິກາ ໜ້າຈະມາຊວ່ຍ ເອົາລະເບີດ ຂອງທ່ານ ອອກຈາກ ປະເທດລາວ ເພາະທຸກວັນນີ້ ລະເບີດ ຂອງທ່ານຂ້າຄົນລາວ ຕາຍຫຼາຍລ້ານແລ້ວ ຢ່າມາເວົ້າ ເອົາແຕ່ໜ້າ ຖ້າທ່ານມີ ຄວາມຈະເລີນ ທາງຄວາມຄິດ ແລະ ມີຈິດສຳນຶກ ໃນຄວາມເປັນມະນຸດພໍ ເພາະຜ່ານມາ ອາເມລິກາ ມາຊວ່ຍເຫຼືອລາວ ບໍຣອດ ລ້ານໂດລາ ຈັກເທື່ອ ຖ້າທຽບໃສ່ ລະເບີດ ຂອງທ່ານ ມາຖີ້ມໄວ ແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 13, 2014 01:15 AM

ໄມ້ຂະຍຸງ

ຈາກ ດົງສີທວນ

ຂໍຖາມແດ່ ວ່າຜູ້ທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ Chanthalasy ນີ້ເປັນຄົນລາວ ຫຼືຄົນ ອາເມລິກາ ຄືມາຂີກາກແທ້. ມີອຳນາດຫຍັງ ມາຂໍໃຫ້ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຢຸດຕິຊ່ວຍ ແລະ ບໍໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ປະເທດລາວ. ຖ້າຫາກລັດບານລາວ ເຫັນຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ອາດເປັນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ ໄປຢູ່ນຳກັນກັບ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ.


[ຄໍາເຫັນນີ້ໄດ້ຖືກກວດແກ້ ໂດຍບັນນາທິການ ເອເຊັຽເສຣີ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ]

Feb 12, 2014 11:03 PM

ເບິ່ງຄວາມເຫັນທັງໝົດ.

ເຕັມຫນ້າ