សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល បិទ​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឯកជន ឃឹម រ៉ានី នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ Screenshot

ក្រសួង​សុខាភិបាល​បិទ​គ្លីនិក ឃឹម រ៉ានី បន្ទាប់​ពី​បាន​ចាក់​ថ្នាំ​បណ្ដាល​ឲ្យ​យុវជន​ម្នាក់​ស្លាប់

ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​សម្រេច​បិទ​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឯកជន​មួយ​ឈ្មោះ ឃឹម រ៉ានី នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចាក់​ថ្នាំ​បណ្ដាល​ឲ្យ​យុវជន​ម្នាក់​ស្លាប់ និង​មិន​គោរព​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល