អ្នក​ជំងឺ​រង់ចាំ​ចូល​ពិនិត្យ​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៤។

មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត​ពិនិត្យ​រក​មេរោគ​បង្ក​ជំងឺ​មហារីក​មាត់​ស្បូន​ឥត​គិត​ថ្លៃ

មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត កំពុង​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ពិនិត្យ​រក​មេរោគ​បង្ក​ជំងឺ​មហារីក​មាត់​ស្បូន ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ស្ត្រី​ចំនួន ៤០០​នាក់ ដែល​មាន​អាយុ​ពី ៣០ ដល់ ៦០​ឆ្នាំ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ