និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ លោក ប៉ែន បញ្ញា បង្ហាញ​ពី​ការ​រក​ឃើញ​គីមី​នៅ​ក្នុង​ល្បប់​បឹង​កប់​ស្រូវ ក្នុង​សន្និសីទ​ស្ដីពី “គីមី និង​ជីវិត” នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

សន្និសីទ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​នៃ​លទ្ធផល​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​ចំណី​អាហារ

សមាគម​គីមី​កម្ពុជា និង​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា រៀបចំ​សន្និសីទ​រយៈពេល ២​ថ្ងៃ ស្ដីពី “គីមី និង​ជីវិត” ដោយ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​សីហា ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​នៃ​លទ្ធផល​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ អំពី​សារធាតុ​គីមី​នៅ​ក្នុង​ចំណី​អាហារ និង​ក្នុង​ទឹក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ