ពលរដ្ឋ​និង​អាជ្ញាធរ​នៅ​ជនបទ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ

ពលរដ្ឋ និង​អាជ្ញាធរ មាន​ការ​បារម្ភ​ចំពោះ​សុខភាព​របស់​ខ្លួន នៅ​ពេល​ចំណី​អាហារ​ដែល​ពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ជនបទ​ទទួល​រាល់​ថ្ងៃ ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ដូច​ជា​ពុល ឬ​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ជាដើម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ