អំពី RFA

កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ iOS និង Android

ឥឡូវ​នេះ លោក​អ្នក​នាង​អាច​ទទួល​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ពី​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ដោយ​ផ្ទាល់​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប (Smart Phone) និង Tablet ដែល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ iOS និង Android។