កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ចំនួន​៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤។

លទ្ធផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង

ក្រុម​ការងារ​ចរចា​របស់​គណបក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ទាំង​ពីរ បញ្ចប់​កិច្ច​ប្រជុំ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​បញ្ហា​បី​រួម​មាន ការ​វិសោធនកម្ម​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​រដ្ឋសភា ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​បោះ​ឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ