ទីស្ដីការ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (គ.ជ.ប)

គ.ជ.ប ប្រកាស​តែង​តាំង​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​៧​រូប​សម្រាប់​កិច្ចការ​បោះ​ឆ្នោត

អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ឃ្លាំ​មើល​កិច្ចការ​បោះ​ឆ្នោត ហាក់​ពុំ​មាន​ជំនឿ​សោះ​ថា មន្ត្រី​ដែល​ត្រូវ​បាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (គ.ជ.ប) ផ្ដល់​សេចក្ដី​ទុក​ចិត្ត​ឲ្យ​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​សម្រាប់​កិច្ចការ​បោះ​ឆ្នោត នឹង​មិន​ងាយ​ថា​អាច​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ជា​វិជ្ជមាន​ណាស់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល