តាម​យើង​ខ្ញុំ

រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​លើកលែង​ពន្ធ​តែមប្រិ៍​សារពើពន្ធ​លើ​លិខិត​ចំនួន​២៧​ប្រភេទ

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សម្រេច​ធ្វើការ​លើកលែង​ពន្ធ​តែមប្រិ៍​សារពើពន្ធ​ទៅ​លើ​លិខិត​គតិយុត្តិ​ចំនួន​២៧។ លិខិត​គតិយុត្តិ​ទាំង​នោះ​ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ពលរដ្ឋ​តែង​ស្នើសុំ​ពី​អាជ្ញាធរ ដើម្បី​យក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការ​ទាក់ទង​រក​ការងារ បើក​ហាង​ជំនួញ និង​ទាក់ទង​ការ​រស់​នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ។ ចំណែក​សង្គម​ស៊ីវិល​វិញ​សម្ដែង​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ការ​លើកលែង​ពន្ធ​តែមប្រិ៍​ទាំង​ស្រុង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ពេល​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល