នាទីកសិកម្ម

វិធី​ផលិត​មេជី​កុំប៉ុស​ទឹក​ពី​រុក្ខជាតិ​បៃតង

លោក​អ្នក​នាង​បាន​ជ្រាប​អំពី​ការ​ផលិត​មេ​ជីកំប៉ុស​ទឹក​ដែល​ផ្សំ​ពី​អង្កាម​និង​កន្ទក់។ នៅ​ក្នុង​នាទី​កសិកម្ម នៅ​ពេល​នេះ លោក​អ្នក​នាង​នឹង​បាន​ជ្រាប​អំពី​ការ​ផលិត​មេ​ជីកំប៉ុស​ទឹក​ពី​រុក្ខជាតិ​វិញ​ម្ដង។