នាទីកសិកម្ម

បច្ចេកទេស​ដាំ​ត្រសក់​ផ្អែម

ត្រសក់​ផ្អែម ឬ​មីឡុង កំពុង​តែ​ដាំ​សាកល្បង​នៅ​តាម​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន។ មន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​ផ្សព្វផ្សាយ​កសិកម្ម ឲ្យ​ដឹង​ថា ពូជ​ត្រសក់​ផ្អែម ឬ​មីឡុង បាន​នាំ​ចូល​ពូជ​ពី​បរទេស។ ការ​ដាំ​ត្រសក់​ផ្អែម ឬ​មីឡុង ទើប​នឹង​បាន​ពង្រីក​ដាំ​ពី​តំបន់​មួយ​ទៅ​មួយ​ក្នុង​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​២០០០ មក។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល