នាទីកសិកម្ម

វិធី​ដាំ​ដំណាំ​ចេក

ដើម​ចេក​មាន​ដុះ​ជា​ច្រើន​កន្លែង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ដើម​ចេក​ដុះ​មិន​សូវ​រើស​ប្រភេទ​ដី​ទេ ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​និយម​ដាំ​ដើម​ចេក​ដើម្បី​យក​ដើម ស្លឹក មក​ប្រើប្រាស់​ផង និង​បាន​ទទួល​ផល​​ជា​ផ្លែ​ដើម្បី​ទទួលទាន​ជា​បង្អែម​ផង។