នាទីកសិកម្ម

យុវជន​មិន​សូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​ការ​ធ្វើ​ស្រូវ​តាម​បែប​ប្រពលវប្បកម្ម

កសិករ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ប្ដូរ​ទម្លាប់​ពី​ដាំ​ស្រូវ​លើ​ដី​ធំ បាន​ផល​ស្រូវ​តិច មក​ដាំ​តាម​បច្ចេកទេស​ប្រព័ន្ធ​ប្រពលវប្បកម្ម​ស្រូវ តាម​គោលការណ៍​ធម្មជាតិ ហៅ​កាត់​ថា ប.វ.ស គឺ​ដាំ​ស្រូវ​ក្នុង​ស្រែ​ខ្លឹម ឬ​ស្រែ​តូច តែ​បាន​ផល​ច្រើន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល