តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីកសិកម្ម

វិធី​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ក្នុង​ថង់​ប្លាស្ទិក

ត្រី​ធម្មជាតិ​មិន​អាច​ផ្គត់ផ្គង់​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​គ្រប់គ្រាន់ ទើប​កសិករ​ងាក​ទៅ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​បន្ថែម​ដើម្បី​បំពេញ​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​តាម​កំណើន​មនុស្ស​បច្ចុប្បន្ន។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល