នាទីកសិកម្ម

វិធី​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ឲ្យ​ចំណី​ខ្យង​លឿង

មន្ត្រី​កសិកម្ម​អះអាង​ថា ត្រី​ធម្មជាតិ​នៅ​តែ​សំបូរ​ក្នុង​ទន្លេ បឹងបួ ប៉ុន្តែ​ត្រី​ធម្មជាតិ​មិន​អាច​ផ្ដល់​អាហារ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​ទៅ​តាម​កំណើន​មនុស្ស​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ទេ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ឲ្យ​ត្រី​នៅ​តែ​សំបូរ​ក្នុង​ទីផ្សារ នាយកដ្ឋាន​ជលផល​សុំ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បង្កើន​ការ​ចិញ្ចឹម​ត្រី​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ឃុំ ស្រុក ខេត្ត។