នាទីកសិកម្ម

បច្ចេកទេស​ចិញ្ចឹម​គោ​បា

លោក នៅ កាស៊ី មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ចូល​និវត្តន៍​មួយ​រូប បាន​ប្រែ​ជីវភាព​ទៅ​ជា​កសិករ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​គោ​​ច្រើន​រយ​ក្បាល​នៅ​ស្រុក​ទឹកឈូ ខេត្ត​កំពត។

នាទីស្ត្រី