នាទីកសិកម្ម

មើល​ឆៃថាវ របស់​អ្នក​ភូមិ​ទួលគោក។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥

បច្ចេកទេស​ដាំ​ឆៃថាវ​ផ្អែម

ឆៃថាវ ឬ​ស្ពៃ​មើម ជា​ដំណាំ​បន្លែ​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ចំណោម​បន្លែ​មើម​ជាច្រើន ដែល​កសិករ​កម្ពុជា និយម​ដាំ។ ឆៃថាវ ក៏​ជា​ប្រភេទ​បន្លែ​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ក្នុង​ម្ហូប​អាហារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដោយសារ​ឆៃថាវ គេ​អាច​ច្នៃ​ជា​ម្ហូប​ដោយ​ការ​ចម្អិន​ក៏​បាន និង​ហូប​ឆៅ​ក៏​បាន ដូចជា ជ្រក់ ឬ​ធ្វើ​ឆៃប៉ូវ ជាដើម។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល