នាទីកសិកម្ម

វិធី​ចិញ្ចឹម​ជន្លេន​ក្រហម​ដែល​ឆាប់​បាន​ប្រមូល​ផល

ជន្លេន​ក្រហម ជា​សត្វ​ដែល​ងាយ​ចិញ្ចឹម និង​ឆាប់​ប្រមូល​ផល។ ជន្លេន​ក្រហម បាន​នាំ​ចូល​ពី​បរទេស​តាម​រយៈ​ក្រសួង​កសិកម្ម ប្រមាណ ១០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ជន្លេន​ក្រហម ជា​ចំណី​សត្វ​មាន់ ទា ត្រី ជាដើម ព្រោះ​ជន្លេន​ក្រហម មាន​ប្រូតេអ៊ីន​ខ្ពស់​សម្រាប់​បំប៉ន​សត្វ​ទាំង​នោះ។

នាទីស្ត្រី