នាទីកសិកម្ម

វិធី​ចិញ្ចឹម​ទា​នៅ​លើ​គោក

សត្វ​ទា​ជា​ទូទៅ​គេ​ចិញ្ចឹម​ច្រើន​ឲ្យ​វា​ហែល​ទឹក​លេង ដើម្បី​ឲ្យ​វា​ឆាប់​ផ្ដល់​ស៊ុត។ ប៉ុន្តែ​ការ​ចិញ្ចឹម​​ទា​របស់​កសិករ​នៅ​ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត គឺ​ចិញ្ចឹម​ទា​ដាក់​ទ្រុង​នៅ​លើ​គោក ក្នុង​ដី​ខ្ពស់ មិន​ឲ្យ​​ហែល​ទឹក។