Ông Nguyễn Bá Thanh, lúc đứng đầu Ban nội chính trung ương, tại một kỳ họp Quốc hội, tháng 10/2013.

Di sản Nguyễn Bá Thanh và đấu tranh nội bộ

Với cương vị Bí thư Đảng, trong cơ chế đảng lãnh đạo tuyệt đối như ở Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh là người có quyền lực cao nhất tại Đà Nẵng trong 10 năm liên tục.

Xem toàn trang