Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (TPHCM)

Bảo tàng vắng khách: Nguyên nhân và giải pháp?

Các nhà bảo tàng ở VN hiện nay cho dù được đầu tư rất lớn, song không thu hút được sự quan tâm của du khách. Nguyên nhân do đâu và cần có các giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

Xem toàn trang