Một trường học ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Hơn 200 giáo viên hợp đồng ở Kỳ Anh kêu cứu

Hơn 200 giáo viên ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang làm đơn kêu cứu vì cơ quan chức năng địa phương sẽ chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với họ vào cuối tháng 9 này.

Xem toàn trang