Một nhân viên đang hướng dẫn khách tham quan buổi triển lãm.

Triển lãm cải cách ruộng đất, thất bại của sự tuyên truyền

Triển lãm cải cách ruộng đất ở Hà Nội nhằm tuyên truyền cho sự kiện mà đảng cộng sản Việt Nam cho là một thành công trong sự nghiệp cách mạng của họ, bị đóng cửa rất sớm chứ không kéo dài đến hết năm nay như dự tính.