Hình ảnh minh họa

Thêm ý kiến về Phật giáo và Dân tộc

Sau khi bài “Phật giáo và dân tộc” được phát thanh, Thượng tọa Thích Quảng Ba là thành viên và hiện đang phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan hiện nay là Phó hội chủ đã có yêu cầu được lên tiếng thêm về vấn đề này.

Xem toàn trang