Logo của Hội Anh Em Dân chủ

Hội Anh Em Dân Chủ vừa tròn một năm

Hội Anh Em Dân chủ là một trong nhiều nhóm xã hội dân sự được hình thành tại Việt Nam trong thời gian qua, và đến nay Hội Anh Em Dân Chủ vừa tròn một năm ra đời.