တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဇၾန္လ ၁၇ရက္)

2006-06-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_C.jpg
ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ၊ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚမႀာ သီတင္းသံုးပတ္ဳကာ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ILO အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ညီလာခံ ဇၾန္လ ၁၆ရက္ေနႛမႀာ ႓ပီးဆံုးသၾားခဲ့႓ပီး ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေနႛမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေတာင္းဆိုခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္

အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစမႁေတၾကို သတင္းေပး တိုင္တန္းခဲ့တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာ နအဖစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးအကဵဥ္းခဵထားသူ အားလံုးကို ဇူလိုင္လကုန္ ေနာက္ဆံုးထား႓ပီး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႚ ေတာင္းဆိုခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾကို RFA ရဲ့ တပတ္အတၾင္း သတင္းသုံးသပ္ခဵက္ စကားဝုိင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

ဒီတပတ္ သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္းမႀာ RFA စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းကို ပင္တိုင္ထား႓ပီး၊ အဲဒီ ILO ညီလာခံမႀာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (FTUB) လက္ေထာက္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ ေဇာ္ဝင္းေအာင္၊ အိႎၬိယ ႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ မဇ႙ိမသတင္းဌာနမႀ ဦးစိန္ဝင္း၊ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ RFA ဥေရာပ သတင္းေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္၊တိုႛ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ နအဖစစ္အစိုးရက ဴပည္သူလူထုကို ဇၾတ္အတင္း အလုပ္ခိုင္းေစေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ILO အလုပ္သမား အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ၉၅႒ကိမ္ေဴမာက္ ညီလာခံမႀာ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးဳကတာေတၾကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔