ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္က စတင္ခဲ့တဲ့ ပုလိပ္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ေခတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့အခါ ဘာေတြ ဆက္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာေတြရွိပါသလဲ။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔