တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္)

2006-07-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_B.jpg
� ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾဟာ ေဒသဆိုင္ရာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး၊ လံုဴခံႂေရးတိုႛကို ထိခိုက္တယ္လိုႛ မယူဆတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ � ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ စည္းေဝးပၾဲမႀာ တရားဝင္ ကိစၤရပ္တခုအဴဖစ္ တင္သၾင္းစရာ မလိုပၝဘူးလိုႛ� အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံ တရာေကဵာ္ပၝရႀိတဲ့ ဘက္မလိုက္ဳကားေနေရးအဖၾဲႚ႒ကီးက ေပးစာတေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ေဳကာင္း ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္၊၊ � အဲဒီ ဘက္မလိုက္ဳကားေနအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ေပးစာဟာ ဘယ္ေလာက္ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႁရႀိမလဲ၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကိစၤကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ စည္းေဝးပၾဲမႀာ တရားဝင္ ကိစၤရပ္တခုအဴဖစ္ တင္သၾင္းႎိုင္ဘိုႛ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾဟာ လက္ရႀိ ကမၲာ့ အေဴခအေန အရပ္ရပ္ေဳကာင့္ အားေလဵာ့ သၾား႓ပီလား စတာေတၾကို ဒီတပတ္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းနဲႛအတူ၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေဴခစိုက္ JHB လိုႛ အဂႆလိပ္လို အတိုေကာက္ေခၞဳကတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရႀိေရး လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚတဖၾဲႚက ဒၝ႟ိုက္တာ ေဒၝက္တာစိန္ဴမင့္၊ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္း၊ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁ အေမရိကန္အဖၾဲႚ (USCB) မူဝၝဒေရးရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္တိုႛက ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔