တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဳသဂုတ္လ ၅ရက္)

2006-08-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_C.jpg
ကုန္လၾန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္း အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေႚး ခဵမႀတ္ထားတဲ့ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛ ဒဏ္ခတ္မႁအရ ဴမန္မာ့ကုန္ပစၤည္းမဵား တင္သၾင္းဴခင္း ပိတ္ပင္မႁကို ေနာက္ထပ္တႎႀစ္ သက္တမ္း တိုးဴမၟင့္လိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတၾ ဘာမႀ မယ္မယ္ရရ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေပၞထၾက္မလာတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္၊ ေနာက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ ေတၾကလည္းပဲ ေလဵာ့နည္းသၾားတာ မရႀိတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထၾက္ကုန္ေတၾကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကေန ဝယ္ယူတင္သၾင္းဴခင္း မဴပႂဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အေမရိကန္ ကုမၯဏီေတၾ သၾားေရာက္ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ မလုပ္ဖိုႛဆို႓ပီးေတာ့ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ စီးပၾားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆိုႛမႁအစီအစဥ္ကို ထပ္႓ပီး သက္တမ္းတိုးလိုက္တာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီသတင္းကို အေဴခခံ႓ပီး စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁရဲ့ အဆိုးအေကာင္း အေဴခအေနေတၾ၊ ဂယက္႟ိုက္ခတ္မႁေတၾကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB)အဖၾဲႚဝင္ ဝန္႒ကီး ေဒၝက္တာစန္းေအာင္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ဴပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မတီ (CRDB) အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အေရႀႚဴခမ္းတာဝန္ခံ ဦးတင္ေမာင္ေသာ္၊ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္ဦးတိုႛနဲႚ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔