တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဳသဂုတ္လ ၁၂ရက္)

2006-08-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_B.jpg
႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ အတၾင္း ေပၞထၾက္ခဲ့တဲ့ သတင္းေတၾအေပၞ အေဴခခံ႓ပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္း တင္ဆက္တဲ့ သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္းအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ နားဆင္ဳကရပၝသံုးမယ္၊၊

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ မူဝၝဒေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ ေနာက္ဆံုး႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾအေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အဂႆပူ႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ဴမဝင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တရားမ႖တမႁနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ရရႀိေရးအဖၾဲႚ ဒၝရိုက္တာ ေဒၝက္တာ စိန္ဴမင့္နႛဲ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေဟာင္း ေဒၝက္တာ တင္ေမာင္သန္းတိုႛနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔