တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္)

2006-11-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
students_prayer_200px.jpg

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾ အခု မဳကာေသးခင္က ဴပႂလုပ္ ဆင္ႎၿဲေနတဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လႁပ္ရႀားမႁအေဳကာင္းနဲႛ ဒီလႁပ္ရႀားမႁရဲ့ အခက္အခဲနဲႛ အလားအလာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

အသားအေရာင္ ခၾဲဴခား႓ပီး လူမဲေတၾအေပၞ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့တဲ့ ေတာင္အာဖရိကႎိုင္ငံမႀာေတာင္ လူဴဖႃလူမဲ ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႎိုင္ေသးရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာလည္း စစ္တပ္နဲႛ ဴပည္သူ ဳကည္ဴဖႃေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ေတာ့ဘူးလား။

ဒီတပတ္မႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကမယ့္ ပုဂၢႂိလ္ေတၾကေတာ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လႁပ္ရႀားမႁကို ဦးေဆာင္ဴပႂလုပ္ေနဳကတဲ့ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ သံုးဦးပဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယု၊ ကိုဴမေအးနဲႛ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္တိုႛ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကဵ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာဆိုေဆၾးေႎၾးထားဳကတဲ့ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းတခုဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ သံုးဦးကို ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ RFA စတူဒီယုိထဲကေန ဦးဝင္းႎိုင္ဦးက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔