တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္)

2006-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
UN_election_150px.jpg
အေရႀႚတီေမာ ဴပႍနာႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢမႀ ႒ကီးမႀႃးစီစဥ္ေသာ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ မဲမဵား ေရတၾက္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အမႁထမ္းမဵားကို ၁၉၉၉ခုႎႀစ္ စက္တင္လာ ၁ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု။ ကုလသမဂၢမႀ ကိုင္တၾယ္ ေဴဖရႀင္းခဲ့႓ပီးေနာက္ အေရႀႚတီေမာသည္ လၾတ္လပ္ေသာ သမတႎိုင္ငံ ထူေထာင္ႎိုင္ခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပႍနာကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္ဴပေဆၾးေႎၾး႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵ အေရးယူႎိုင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနရာမႀာ ေနာက္ဆံုး ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ထားပၝတယ္။

လုံဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပႍနာကို ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံက မူဳကမ္းေရးဆၾဲ ဴဖန္ႛေဝထားရာမႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံတခဵိႂႚရဲ့ တံုႚဴပန္ခဵက္ေတၾကိုလည္း RFAက သတင္းရရႀိထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္၊ လာမဲ့ ၂၀၀၇ခု ႎႀစ္သစ္မႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အလႀည့္ကဵအဖၾဲႚဝင္ ငၝးႎိုင္ငံ အေဴပာင္းအလဲဴဖစ္မႀာသာမက ဒီကိစၤကို အင္တိုက္အားတိုက္ ႒ကိႂးစား အားထုတ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သံအမတ္႒ကီး ဂ႗န္ ဘိုလ္တန္ဟာလည္း ရာထူးမႀ ႎုတ္ထၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NCGUB ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရရဲ့ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း၊ အေမရိကန္ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာအေရး လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (USCB) မူဝၝဒ ေရးရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္နဲႛ အဂႆလန္ႎိုင္ငံက သမိုင္းေလ့လာသူ ေဒၝက္တာ ေအာင္ခင္တိုႛက အဆိုးအေကာင္း၊ ကဵိႂးေဳကာင္းဆက္စပ္႓ပီး သံုးသပ္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ RFA စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ သံုးဦးကို ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔