တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္)

2006-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gambari_NLD_CEC_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ဒုတိယ အေခၝက္ သၾားေရာက္စဥ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက NLD ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုစဥ္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို အလဵင္ကထက္ နီးကပ္လာခဲ့႓ပီလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ပို႓ပီး အလႀမ္းကၾာ ေဝးလံသၾားေစ႓ပီလား ဆိုတာကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက တိုင္းဴပည္ကို စည္းကမ္းကဵေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ထူေထာင္မယ္ဆို႓ပီး ႎိုင္ငံေရး လမ္းႌၿန္ခဵက္ ခုနစ္ခုအရ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကဵင္းပေနပၝတယ္။

၂၀၀၆ခုႎႀစ္ထဲမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပႍနာကို ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီက ပံုမႀန္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ထဲမႀာ ထည့္သၾင္း႓ပီး ကိုင္တၾယ္ ေဴဖရႀင္းသၾားဖိုႛ သမိုင္းဝင္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္လည္း ခဵမႀတ္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္၊ ကုလသမဂၢရဲ့ ႎိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာလည္း ၂၀၀၆ခုႎႀစ္အတၾင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ႎႀစ္ေခၝက္တိတိ သၾားေရာက္႓ပီး ညၟိႎိႁင္း ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ပၝေသးတယ္။

ဒီအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ BDMA ေခၞ ဴမန္မာ ဒီမိုကေရက္တစ္ လႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ တာဝန္ခံ ေဒၝက္တာ ဝင္းႎိုင္၊ RFA ဝိုင္းေတာ္သားမဵား ဴဖစ္တဲ့ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္နဲႛ ဦးမင္းဇင္္တိုႛက အေကာင္းေရာ အဆိုးပၝ ဘက္စံုစံု သံုးသပ္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ RFA စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ သံုးဦးကို ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔