ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ လက္ရႀိ ပညာေရးအေဴခအေနအေပၞ ေလ့လာသံုးသပ္ခဵက္။

2007-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇန္နဝၝရီလ ၂၈ရက္)

child_labor_school_150px.jpg
ဘိလပ္ေဴမဒယ္ ေခၝင္း႟ၾက္သယ္ေနေသာ ေကဵာင္းဝတ္စံုဴဖင့္ ကေလး အလုပ္သမားေလး တဦးကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္တၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇန္နဝၝရီလ ၂၅ရက္ေနႛက နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ဴပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးမဵား ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးတကၠသိုလ္ B.Ed. ဘၾဲႚယူမဲ့ သင္တန္းသား သင္တန္းသူေတၾကို ေနဴပည္ေတာ္ကို ေခၞယူ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပညာေရးကၸ အေရးပၝပံုေတၾကို ဳသဝၝဒစကား မိန္ႛဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တိုင္းနဲႛ ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ ဆရာဆရာမေကာင္းေတၾ ေမၾးထုတ္ဖိုႛေတၾ၊ တိုင္းရင္းသားေတၾကို ပညာေရးအဆင့္အတန္း ပိုမို ဴမင့္မားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္ ဆိုတာေတၾကို မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လက္ရႀိ အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမႀာ တာဝန္အရႀိဆံုးဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ တိုက္တၾန္းေဴပာဳကားခဵက္နဲႛ စပ္လဵဥ္း္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လက္ရႀိ ပညာေရးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဒီတပတ္ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ ပညာေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးသူေတၾကေတာ့ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းဖၾင့္လႀစ္ပိုႛခဵ႓ပီး ပညာေရးကၸ ဴမၟင့္တင္ဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံမႀ ပညာေရး ပၝရဂူဘၾဲႚရ ေဒၝက္တာ သိန္းလၾင္၊ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ကဵန္းမာေရးးနဲႛ ပညာေရး ေကာ္မတီ (NHEC) အဖၾဲႚဝင္ ဳသစေဳတးလဵားမႀ ပညာေရး မဟာသိပၯံဘၾဲႚရ ဆရာ ဦးသိန္းႎိုင္၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဴမန္မာစာ ကထိကေဟာင္း RFAမႀာ ပညာေရးကၸ ပင္တိုင္ေဆာင္းပၝးရႀင္ ေဒၞေမညိန္းတိုႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾရဲ့ ပညာသိ၊ သညာသိ၊ ဘဝအေတၾႚအဳကံႂေတၾအရ ဴမန္မာ့ပညာေရးအေပၞ ႟ႁဴမင္သံုးသပ္ခဵက္ေတၾကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔