ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ (ILO)ႎႀင့္ စစ္အစိုးရ သေဘာတူညီခဵက္

2007-03-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ မတ္လ ၄ရက္)

army_officer_200px.jpg
ေပၞတာ အထမ္းသမားအဴဖစ္ ခိုင္းေစရန္ စစ္တပ္က အတင္းအဓမၳ ေခၞယူထားသူမဵား၏ အမည္စာရင္းကို စစ္ေဆးေနသည့္ နအဖ စစ္သားမဵားအား တိတ္တဆိတ္ လ႖ိႂႚဝႀက္ ႟ိုက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပံုတပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအႎႀံႛအဴပားမႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁေတၾကို စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ဖိုႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရနဲႛ ILO ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီးတိုႛ သေဘာတူညီခဵက္တရပ္ လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ကိစၤအေပၞမႀာ သံုးသပ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခဵက္အရ၊ အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစမႁေတၾကို ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ရႀိတဲ့ ILO တာဝန္ခံက စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခၾင့္ေပးဖိုႛ၊ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစခံရသူေတၾအေနနဲႛ ေဖာ္ထုတ္ တိုင္ဳကားခၾင့္ေပးဖိုႛနဲႛ တိုင္ဳကားသူေတၾကို လက္တံုႛဴပန္ အဴပစ္ေပး အေရးယူတာမဵိႂးေတၾ မလုပ္ဖိုႛ ပၝဝင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္ညိ္န္းက ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုကေန တယ္လီဖုန္းနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး၊ အေမရိကန္ႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တရားမ႖တေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ (JHB)က ေဒၝက္တာ စိန္ဴမင့္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢမဵားအဖၾဲႚ (FTUB) မႀာ တခဵိန္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့႓ပီး အခု အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ စီးပၾားေရး ပညာရႀင္ ဦးစိန္ေဌး၊ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ Network Media သတင္းအုပ္စုက အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ႎိုင္တိုႛက ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾး သံုးသပ္ထားဳကပၝတယ္၊၊

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔