အမဵိႂးသား ညီလာခံ အ႓ပီးသတ္ေတာ့မည့္အေဴခအေန

2007-06-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇၾန္လ ၁၀ရက္)

ethnic_leaders_RFA_200px.jpg
အေဴခခံဥပေဒေရးဆၾဲရန္ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပေနသည့္ အမဵိႂးသားညီလာံ ႓ပီးဆံုးေတာ့မည့္ အေဴခအေနႎႀင့္ ပတ္သက္၍ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးမဵား ေကာင္စီ တၾဲဘက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ေစာေဒးဗစ္ေတာ (ယာစၾန္)၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဆလိုင္းလဵန္မႁန္း (ယာမႀ ဒုတိယ)၊ ဥေရာပ ဴမန္မာ့ေရးရာ႟ံုးမႀ ဦးဟန္ေယာင္ေဟၾ (ဝဲမႀ ဒုတိယ)ႎႀင့္ RFAမႀ ပင္တိုင္ ေဆၾးေႎၾးသူ ဦးဝင္းႎိုင္ဦး(ဝဲစၾန္) တိုႛကို RFA စတူဒီယိုတၾင္ ဇၾန္လ ၉ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံု။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသားညီလာခံ ကဵင္းပေရးေကာ္မရႀင္ ဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္က အမဵိႂးသားညီလာခံကို ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္လည္ ကဵင္းပေတာ့မယ္လိုႛ ဇၾန္လ ၅ရက္မႀာ ေဳကညာခဲ့႓ပီး အခုအ႒ကိမ္ဟာ ေနာက္ဆံုး ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အေရး႒ကီးတဲ့ တဴခားအခဵက္တခုအေနနဲႛ ဒီညီလာခံမႀာ အရင္တုန္းက မေဆၾးေႎၾးရေသးတဲ့ အခန္းေတၾကို ေဆၾးေႎၾးမဲ့အဴပင္၊ အရင္တုန္းက သေဘာတူ လက္ခံ႓ပီး ခဵမႀတ္ အတည္ဴပႂထားခဲ့႓ပီးတဲ့ အေသးစိတ္ အေဴခခံမူေတၾကုိလည္း အေဴခခံဥပေဒမႀာ အမႀားအယၾင္း၊ အတိမ္းအေစာင္း မရႀိရေအာင္ ဴပင္ဆင္၊ ဴဖည့္စၾက္၊ ပယ္ဖဵက္တာေတၾ လုပ္သၾားမယ္လုိႛပၝ ေဳကညာထားပၝတယ္။

၁၉၉၇ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး၊ ၁၄ႎႀစ္ဳကာေအာင္ အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကဵင္းပ႓ပီး ေရးဆၾဲေနတဲ့ အေဴခခံဥပေဒကို အ႓ပီးသတ္ေတာ့မဲ့ သတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုမဵားရဲ့ အဴမင္ကို ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးမဵားေကာင္စီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဆလိုင္းလဵန္မႁန္း၊ တၾဲဘက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ေစာေဒးဗစ္ ေတာနဲႛ ဥေရာပ ဴမန္မာ့ေရးရာ႟ံုးက ဦးဟန္ေယာင္ေဟၾတိုႛကို ဝၝရႀင္တန္ ႓မိႂႚေတာ္ ၊ RFA ႟ံုးခဵႂပ္ကို ဖိတ္ေခၞ႓ပီး RFAမႀ ဦးဝင္းႎိုင္ဦးက ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔