အမဵိႂးသားညီလာခံမႀ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ဴဖစ္ႎိုင္ေဴခ

2007-07-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇူလိုင္လ ၈ရက္)

NC_stage_200px.jpg
အမဵိႂးသားညီလာခံ အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ညီလာခံ ကဵင္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရနဲႚ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု၊ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုမဵားအဳကားမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ေပၞထၾန္းဖိုႛ ဘယ္လို ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္မလဲ ဆိုတာဟာ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးရဲ့ အဓိကအကဵဆံုး ဴပႍနာတရပ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၁၉၉၀ခုႎႀစ္ေတၾကတည္းကစလိုႛ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾကပၝ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေရး နည္းလမ္းကတဆင့္ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရကေတာ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး မလုပ္ဖူးလိုႛ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ေတၾမႀာ အဴပတ္ေဴပာလာပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးမႀာ တခုတည္းေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးဟာ အမဵိႂးသား ညီလာခံပဲလိုႛ စစ္အစိုးက ဆိုပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကဵင္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္က အခုလာမဲ့ ဇူလိုင္ ၁၈ရက္မႀာ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ကဵင္းပမဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အေဴခခံမူေတၾကုိ ဴပင္ဆင္၊ ဴဖည့္စၾက္၊ ပယ္ဖဵက္တာေတၾ လုပ္သၾားမယ္လုိႛပၝ ေဳကညာထားတဲ့အတၾက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾကပၝ ႒ကိႂဆိုဳကပၝတယ္။ အမဵိႂးသားညီလာခံရဲ့ ေဘာင္ထဲကေန႓ပီး အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမဵိႂးံေတၾ ေဴပာလာပၝတယ္။

အရင္တုန္းက ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးကေန ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားကေန အခုအခၝမႀာ အမဵိႂးသားညီလာခံ ဒၝမႀမဟုတ္ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ စစ္အစိုးရရဲ့ လမ္းႌၿန္ေဴမပံု ေဘာင္ထဲကလည္း တမဵိႂးသားလံုး သေဘာတူတဲ့ ေဴဖရႀင္းမႁမဵိႂး၊ ရင္ဳကားေစ့ ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္မႁမဵိႂး လုပ္ႎိုင္တယ္လိုႛ သေဘာထား ေဴပာင္းလဲလာသလားဆိုတာ ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရ အဓိက ႎိုင္ငံေရး ပၝတီ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)ရဲ့ ဴပန္ဳကားေရးဌာနက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဟံသာဴမင့္၊ CRPP ေခၞ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားဴပႂေကာ္မတီဝင္လည္းဴဖစ္္၊ ဇိုမီး အမဵိႂးသား ကၾန္ဂရက္ရဲ့ ဥကၠႉလည္းဴဖစ္တဲ့ ဦးကဵင္ရႀင္းထန္၊ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေရာက္သူအဴဖစ္က ေလ့လာသူအဆင့္ကို ေလ႖ာ့ခဵခဲ့တဲ့ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီက ႎိုင္ေအာင္မေငး၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုကို႒ကီးတိုႚကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ုံးခဵႂပ္ စတူဒီယုိထဲကေန ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္႓ပီး ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔