အေမရိကန္၏ စီးပၾားေရး ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁႎႀင့္ အာဆီယံပဋိညာဥ္

2007-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္)

Bush_sign_Act_200px.jpg
စစ္အစိုးရအေပၞ ပိုမို ဴပင္းထန္သည့္ စီးပၾားေရး ဴပစ္ဒဏ္အသစ္မဵား ခဵမႀတ္လိုက္သည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္မႁႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ အက္ဥပေဒကို ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ရက္က အိမ္ဴဖႃေတာ္တၾင္ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ ပထမဆံုး လက္မႀတ္ေရးထိုး အတည္ဴပႂေနသည့္ တရားဝင္ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

သတင္းေတၾထဲမႀာ ထိပ္တန္းက ေဴပးေနတဲ့ အေမရိကန္အစုိးရက ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ စီးပၾားေရးအရ ပိတ္ဆုိႛဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁ သက္တမ္းတႎႀစ္ ထပ္တုိးလုိက္တဲ့အေဳကာင္းနဲႛ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္အေဳကာင္းေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဆရာ ခင္ေမာင္ညႂိ (ေဘာဂေဗဒ)၊ NCGUB အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရက ေဒၝက္တာ စန္းေအာင္၊ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ ဧရာဝတီမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ေဇာ္တုိႛအဴပင္ စင္ကာပူႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံေရးသိပၯံ လက္ေထာက္ ပၝေမာကၡ ေဒၝက္တာ ေကဵာ္ရင္လႁိင္ ၊ NLD ပၝတီ ဴပန္ဳကားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ ဦးဴမင့္သိန္းနဲႛ စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚက မီးစ္ ဒက္ဘီ စေတာ့ဟတ္တုိႛကုိပၝ သီးသန္ႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ဦးမင္းဇင္က ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔