ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္သက္တမ္း ၁၀ႎႀစ္တာ

2007-08-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဳသဂုတ္လ ၅ရက္)

ASEAN_billboard_200px.jpg
ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚတၾင္ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဆိုင္းဘုတ္႒ကီး တင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယခု ၂၀၀၇ခုႎႀစ္သည္ အာဆီယံအဖၾဲႚ ထူေထာင္သည့္ ႎႀစ္၄၀ေဴမာက္ ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္သည့္ ၁၀ႎႀစ္ေဴမာက္လည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဒီႎႀစ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္ေဴမာက္ႎႀစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္အတၾင္း အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ ဘာအကဵိႂးအဴမတ္ေတၾ ရခဲ့႓ပီး၊ ဘာဆံုး႟ႁံးမႁေတၾ ရႀိခဲ့သလဲ၊ အာဆီယံဘက္ကေရာ၊ ႓ပီးေတာ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္က ဴမန္မာအစိုးရေပၞမႀာ ထားတဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္နဲႛ သေဘာထား အေဴပာင္းအလဲေတၾက ဘယ္လို ရႀိသလဲ၊ ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး အနာဂတ္ အလားအလာေတၾက ဘယ္လို ရႀိမလဲ ဆိုတဲ့ကိစၤေတၾကို ခုတပတ္ လၾတ္လပ္တဲ့ အာရႀအသံ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ေလ့လာသူေတၾကို ဖိတ္ေခၞ႓ပီး ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ဥေရာပ ဴမန္မာ့ေရးရာ႟ံုး ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးဟန္ေယာင္ေဝ၊ ပုလဲ႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ (၂) မဲဆႎၬနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္လည္း ဴဖစ္၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) ဝန္႒ကီးခဵႂပ္႟ံုး ဝန္႒ကီးလည္းဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာ တင့္ေဆၾ၊ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး သုေတသီ ဦးေဇာ္ဦးတိုႚကို RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုမႀ ဦးဝင္းႎိုင္ဦးက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔